24e. Zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty zabezpieczane

Transakcje Pozycja w bilansie Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie
IRS Instrumenty dłużne wyceniane przez inne całkowite dochody (6 119)
Razem   (6 119)

Wyniki wyszukiwania