24d. Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych – instrumenty zabezpieczające

Transakcje Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie Nieefektywność rozpoznana w Rachunku zysków i strat Reklasyfikacja z kapitału do Rachunku zysków i Strat
   CIRS (49 282) (6 241) 0
▪   IRS 1 049 (1 112) 0
▪   FX spot (4 428) 0 0
▪   IRS (2 193) 0 0
▪   IRS 24 351 0 0
Razem (30 504) (7 353) 0

Wyniki wyszukiwania