24c. Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych – instrumenty zabezpieczane

Transakcje Pozycja w bilansie Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie Wartość kapitałów z tytułu czynnych relacji zabezpieczających Wartość kapitałów do rozliczenia z tytułu zakończonych relacji zabezpieczających
   CIRS Kredyty i pożyczki udzielone klientom 49 282 (72 833) (1 312)
   IRS Kredyty i pożyczki udzielone klientom (1 049) 0 0
   FX spot Przyszłe przychody i koszty odsetkowe 4 428 (21 372) 0
   IRS Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 2 193 (176 511) 0
   IRS Instrumenty dłużne (24 351) (134 031) 0
Razem   30 504 (404 748) (1 312)

Wyniki wyszukiwania