24b. Rachunkowość zabezpieczeń z tytułu zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych

Relacja zabezpieczająca

Maksymalny termin wystąpienia przepływów pieniężnych, których wartość jest zabezpieczana

Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel złotowych aktywów finansowych 2026-11-05
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel walutowych kredytów hipotecznych oraz finansujących je zobowiązań złotowych 2025-01-07
Zabezpieczenie wartości godziwej instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej 2026-08-26
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych z tytułu przyszłych przychodów i kosztów odsetkowych  denominowanych w walutach obcych 2030-04-30
Nieefektywna część zmian wyceny instrumentów zabezpieczających ujęta w Rachunku zysków i strat w 2022 roku wyniosła -7 130 tys. zł.
(w 2021 roku było to odpowiednio -3 696 tys. zł)

Nieefektywna część zmian wyceny instrumentów zabezpieczających ujęta w Rachunku zysków i strat została zaprezentowana w nocie (8).

 

Wyniki wyszukiwania