31.12.2022 Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji Wartości godziwe
poniżej
3 miesięcy
od 3 miesięcy
do 1 roku
od 1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem Aktywa Pasywa
1. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych związane ze stopą procentową i/lub kursem walutowym *
Kontrakty CIRS 1 434 840 6 331 579 4 203 916 0 (60 707) 135 804 196 511
Kontrakty IRS 1 125 500 1 305 000 2 645 000 0 (358 033) 0 358 033
Kontrakty FXS 0 0 0 0 0 0 0
2. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej związane ze stopą procentową 
Kontrakty IRS 0 0 90 000 0 0 0 0
3. Razem instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie  2 560 340 7 636 579 6 938 916 0 (418 740) 135 804 554 544
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.

31.12.2021 Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji Wartości godziwe
poniżej
3 miesięcy
od 3 miesięcy
do 1 roku
od 1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem Aktywa Pasywa
1. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych związane ze stopą procentową i/lub kursem walutowym *
Kontrakty CIRS 1 963 585 1 491 326 12 328 234 0 (283 605) 14 385 297 990
Kontrakty IRS 0 800 000 5 075 500 0 (316 584) 0 316 584
Kontrakty FXS 0 0 0 0 0 0 0
2. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej związane ze stopą procentową 
Kontrakty IRS 0 0 90 000 0 0 0 0
3. Razem instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie  1 963 585 2 291 326 17 493 734 0 (600 189) 14 385 614 574
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.

Wyniki wyszukiwania