23f. Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości dla lokat oraz kredytów i pożyczek udzielonych bankom i innym instytucjom monetarnym

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu (239) 0
Odpisy dokonane w okresie (603) (239)
Odwrócenie odpisów w okresie 561 0
Stan na koniec okresu (281) (239)

Wyniki wyszukiwania