23d. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym wg terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
rachunki bieżące 181 895 152 661
do 1 miesiąca 498 649 572 949
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 000 40 000
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 40 000 5 000
powyżej 1 roku do 5 lat 0 0
powyżej 5 lat 0 0
dla których termin zapadalności upłynął 0 0
Odsetki 2 832 160
Razem brutto 733 376 770 770

Wyniki wyszukiwania