23c. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym

31.12.2022 31.12.2021
Rachunki bieżące 181 896 152 661
Lokaty  548 647 617 949
Odsetki 2 833 160
Razem należności brutto 733 376 770 770
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (281) (239)
Razem należności netto 733 095 770 531

Wyniki wyszukiwania