23a. Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu inne niż kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2022 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Instrumenty dłużne 3 893 218 0 0 (6) 0 0 3 893 212
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 733 376 0 0 (281) 0 0 733 095
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 4 863 0 0 0 0 0 4 863

31.12.2021 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Instrumenty dłużne 37 089 0 0 (1) 0 0 37 088
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 770 770 0 0 (239) 0 0 770 531
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 268 837 0 0 0 0 0 268 837

Wyniki wyszukiwania