22k. Należności z tytułu leasingu finansowego

31.12.2022 31.12.2021
Należności (brutto) z tytułu leasingu finansowego 8 059 679 7 408 772
Niezrealizowane przychody finansowe (899 073) (459 238)
Należności (netto) z tytułu leasingu finansowego 7 160 606 6 949 534
Należności (brutto) z tytułu leasingu finansowego wg terminów zapadalności
do 1 roku 2 865 429 2 734 015
powyżej 1 roku do 2 lat 2 165 786 1 909 331
powyżej 2 lat do 3 lat 1 482 582 1 379 296
powyżej 3 lat do 4 lat 871 021 744 956
powyżej 4 lat do 5 lat 414 376 371 272
powyżej 5 lat 260 485 269 902
Razem 8 059 679 7 408 772
Należności (netto) z tytułu leasingu finansowego wg terminów zapadalności
do 1 roku 2 487 311 2 537 130
powyżej 1 roku do 2 lat 1 914 392 1 785 043
powyżej 2 lat do 3 lat 1 340 827 1 308 550
powyżej 3 lat do 4 lat 796 794 709 426
powyżej 4 lat do 5 lat 384 436 354 657
powyżej 5 lat 236 846 254 728
Razem 7 160 606 6 949 534

Głównymi grupami przedmiotów finansowanych w formie leasingu są środki transportu (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe oraz inne), maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt komputerowy jak również nieruchomości przemysłowe i komercyjne. W portfelu leasingowym Grupy znajdują się umowy, w których opłaty ustalone są
w PLN lub w EUR, oparte na zmiennych lub stałych stopach procentowych. 

Umowy z Klientami zawierane są na okresy od 1 roku do 10 lat. Umowy leasingowe przewidują zróżnicowany udział własny Klienta oraz wartość końcową przedmiotu, jak również zróżnicowaną wysokość rat leasingowych np. w zależności od sezonowości. Po zakończeniu umowy leasingu, Klient zobowiązany jest wykupić przedmiot za określoną w momencie jej zawierania cenę końcową. Przedmiot ten przez cały okres leasingu pozostaje własnością Grupy i stanowi główne zabezpieczenie spłat należności leasingowych.

Wyniki wyszukiwania