22i. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu wg terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
rachunki bieżące 3 292 013 3 968 352
do 1 miesiąca 2 211 028 1 570 044
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 269 577 2 759 234
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 8 342 673 8 345 528
powyżej 1 roku do 5 lat 24 299 800 25 530 917
powyżej 5 lat 35 802 677 36 043 346
dla których termin zapadalności upłynął 2 107 744 1 999 245
Odsetki 562 478 397 914
Razem brutto 78 887 990 80 614 580

Wyniki wyszukiwania