22h. Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości i wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu w podziale na koszyki i klasy

Przedsiębiorstwa:
odpisy z tytułu utraty wartości
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 114 852 45 876 320 822 (231) 481 319
Transfery miedzy koszykami  13 948 (33 210) 19 262 0 0
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia 55 560 0 0 0 55 560
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego (58 333) 51 262 57 748 257 50 934
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) (10 251) (4 992) (32 749) 0 (47 991)
Sprzedaż kredytów i pożyczek 0 0 (45 077) 0 (45 077)
Spisanie w ciężar odpisów  0 0 (86 414) 0 (86 414)
KOIM 0 0 6 997 0 6 997
Inne (w tym różnice kursowe) 199 432 (1 791) 0 (1 160)
Razem 115 976 59 368 238 798 26 414 168

 

Przedsiębiorstwa: 
kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 17 458 183 1 032 369 806 709 59 19 297 320
Transfery miedzy koszykami  (1 331 727) 1 015 796 300 774 15 157 0
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki 9 177 613 0 0 0 9 177 613
Spłacone kredyty i pożyczki (8 629 101) (563 667) (321 651) 0 (9 514 419)
Sprzedaż 0 0 (78 758) 0 (78 758)
Spisanie w ciężar odpisów 0 0 (86 414) 0 (86 414)
Inne (w tym różnice kursowe) 100 405 24 124 1 806 0 126 335
Razem 16 775 373 1 508 622 622 465 15 216 18 921 677

 

Osoby prywatne: 
odpisy z tytułu utraty wartości
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 224 196 188 477 1 463 637 15 488 1 891 798
Transfery miedzy koszykami  424 786 (531 894) 107 108 0 0
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia 76 142 0 0 0 76 142
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego (433 318) 718 926 172 963 74 856 533 427
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) (38 520) (24 172) (125 983) 0 (188 675)
Sprzedaż kredytów i pożyczek 0 0 (181 453) (14 618) (196 071)
Spisanie w ciężar odpisów  0 0 (132 944) (62 576) (195 520)
KOIM 0 0 64 227 0 64 227
Inne (w tym różnice kursowe) 1 347 4 892 13 521 0 19 760
Razem 254 633 356 229 1 381 076 13 150 2 005 088

Osoby prywatne: 
kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 55 561 932 2 832 407 2 439 099 241 218 61 074 656
Transfery miedzy koszykami  (3 614 613) 2 807 586 807 027 0 0
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki 10 658 155 0 0 0 10 658 155
Spłacone kredyty i pożyczki (9 864 555) (289 798) (218 632) (38 858) (10 411 843)
Alokacja korekty z tytułu wakacji kredytowych (483 579) (43 642) (12 921) 0 (540 142)
Alokacja rezerw na ryzyko prawne do portfela kredytowego (1 407 888) (124 378) (78 534) 0 (1 610 800)
Sprzedaż 0 0 (240 918) (18 808) (259 726)
Spisanie w ciężar odpisów 0 0 (149 202) (46 318) (195 520)
Inne (w tym różnice kursowe) 872 950 16 859 161 965 0 1 051 774
Razem 51 722 402 5 199 033 2 707 885 137 235 59 766 554

Sektor publiczny: 
odpisy z tytułu utraty wartości
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 1 129 0 0 0 1 129
Transfery miedzy koszykami  0 0 0 0 0
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia 40 1 0 0 41
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego 384 0 0 0 384
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) 0 0 0 0 0
Inne (w tym różnice kursowe) 1 0 0 0 1
Razem 1 554 1 0 0 1 555

Sektor publiczny:
kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 242 600 4 0 0 242 604
Transfery miedzy koszykami  (1 040) 1 040 0 0 0
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki 57 030 0 0 0 57 030
Spłacone kredyty i pożyczki (99 872) 0 0 0 (99 872)
Inne (w tym różnice kursowe) 0 (1) 0 0 (1)
Razem 198 718 1 043 0 0 199 761

Wyniki wyszukiwania