22g. Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 2 374 246 2 372 635
Zmiana w wartości rezerw: 46 563 1 611
Odpisy dokonane w okresie 1 671 698 1 607 350
Wartości spisane w ciężar odpisów (281 934) (340 852)
Odwrócenie odpisów w okresie (1 191 876) (1 167 777)
Sprzedaż wierzytelności (241 148) (145 828)
Utworzenie KOIM* 71 224 35 850
Zmiana z tytułu różnic kursowych 19 594 9 287
Inne (995) 3 581
Stan na koniec okresu 2 420 809 2 374 246
* Zgodnie z MSSF9 Grupa nalicza odsetki od portfela kredytowego z rozpoznaną utratą wartości od wartości ekspozycji netto. W tym celu naliczana jest i ujmowana jako pomniejszenie przychodów odsetkowych tak zwana korekta odsetek impairmentowych („KOIM”). Przedmiotowa korekta w bilansie prezentowana jest jako odpis z tytułu utraty wartości, w konsekwencji uzgodnienie zmiany stanu odpisów z tytułu utraty wartości wymaga uwzględnienia korekty KOIM ujmowanej w przychodach odsetkowych.

Grupa posiada w bilansie aktywa POCI głównie w efekcie rozpoznania kredytów z rozpoznaną utratą wartości po połączeniu z Euro Bank S.A. i przejęciu SKOK Piast. W momencie połączenia przedmiotowe aktywa zostały ujęte w księgach Banku według wartości godziwej. 

Wartość aktywów POCI przedstawia się następująco:

Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
31.12.2022
Przedsiębiorstwa 15 216 (26) 15 190
Osoby prywatne 137 235 (13 150) 124 085
Sektor instytucji rządowych i samorządowych 0 0 0
31.12.2021
Przedsiębiorstwa 59 231 290
Osoby prywatne 241 218 (15 488) 225 730
Sektor instytucji rządowych i samorządowych 0 0 0

Wyniki wyszukiwania