22f. Podział kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu ze względu na rodzaj klientów

31.12.2022 31.12.2021
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto) 78 887 990 80 614 580
korporacyjnym 19 121 437 19 539 924
indywidualnym 59 766 553 61 074 656
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (2 420 809) (2 374 246)
utworzony na należności od klientów korporacyjnych (415 722) (482 448)
utworzony na należności od klientów indywidualnych (2 005 087) (1 891 798)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto): 76 467 181 78 240 334

Wyniki wyszukiwania