22e. Podział kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu ze względu na metodę szacunku utraty wartości

31.12.2022 31.12.2021
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto) 78 887 990 80 614 580
wyceniane indywidualnie 501 115 820 462
wyceniane portfelowo 78 386 875 79 794 118
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (2 420 809) (2 374 246)
utworzony na bazie analizy indywidualnej (168 105) (261 290)
utworzony na bazie analizy kolektywnej (2 252 704) (2 112 956)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto): 76 467 181 78 240 334

Wyniki wyszukiwania