22d. Jakość portfela kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu

31.12.2022 31.12.2021
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto) 78 887 990 80 614 580
z rozpoznaną utratą wartości 3 466 148 3 485 056
bez rozpoznanej utraty wartości 75 421 842 77 129 524
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (2 420 809) (2 374 246)
na ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (1 684 474) (1 799 716)
na ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (736 335) (574 530)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto): 76 467 181 78 240 334

Wyniki wyszukiwania