22c. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2022 31.12.2021
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg wartości godziwej Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg wartości godziwej
Kredyty i pożyczki udzielone 69 897 310 23 708 72 359 455 98 324
  • podmiotom gospodarczym
11 642 443 0 12 356 995 0
  • klientom indywidualnym
58 199 858 23 708 59 921 206 98 324
  • jednostkom budżetowym
55 009 0 81 254 0
Należności z tytułu kart płatniczych 1 034 385 74 274 784 087 264 668
  • od podmiotów gospodarczych
13 946 66 14 572 40
  • od klientów indywidualnych
1 020 439 74 208 769 515 264 628
Skupione wierzytelności 195 655   96 591  
  • podmiotów gospodarczych
195 655   96 591  
  • jednostek budżetowych
0   0  
Zrealizowane gwarancje i poręczenia 7 203   8 020  
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym 76   103  
Należności z tytułu leasingu finansowego 7 160 606   6 949 534  
Inne 30 277   18 876  
Odsetki 562 478   397 914  
Razem 78 887 990 97 982 80 614 580 362 992
Odpisy aktualizujące wartość należności (2 420 809) (2 374 246)
Razem wartość bilansowa 76 467 181 97 982 78 240 334 362 992

Wyniki wyszukiwania