21d. Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Stan na początek okresu 17 997 699 18 642 615
Zwiększenia (zakup i naliczenie odsetek i dyskonta) 155 353 302 222 310 958
Zmniejszenia (sprzedaż i umorzenie) (156 636 934) (221 977 525)
Różnice z wyceny do wartości godziwej (208 468) (978 348)
Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0
Inne 7 (1)
Stan na koniec okresu 16 505 606 17 997 699

 

Wyniki wyszukiwania