21c. Dłużne papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wg terminu zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
do 1 miesiąca 4 434 647 34 990
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 2 305 894 4 892 493
powyżej 1 roku do 5 lat 9 056 094 12 617 995
powyżej 5 lat 684 575 423 494
Razem 16 481 210 17 968 972

Wyniki wyszukiwania