21b. Dłużne papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wg stopy procentowej

  31.12.2022 31.12.2021
o stałej stopie procentowej 13 557 656 14 783 038
o zmiennej stopie procentowej 2 923 554 3 185 934
Razem 16 481 210 17 968 972

Wyniki wyszukiwania