21a. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wg rodzaju

31.12.2022 31.12.2021
Dłużne papiery wartościowe 16 481 210 17 968 972
Papiery wartościowe Skarbu Państwa 13 554 072 17 498 704
a) bony 0 0
b) obligacje 13 554 071 17 498 704
Papiery wartościowe banku centralnego 2 528 310 34 990
a) bony 2 528 310 34 990
b) obligacje 0 0
Pozostałe papiery wartościowe: 398 828 435 278
a) notowane 398 828 435 278
b) nienotowane 0 0
   
Udziały i akcje w innych jednostkach 24 396 28 727
Inne instrumenty finansowe 0 0
   
Razem 16 505 606 17 997 699
W tym:    
Instrumenty notowane na aktywnym rynku 13 953 147 17 934 272
Instrumenty nienotowane na aktywnym rynku 2 552 459 63 427

 

Wyniki wyszukiwania