20. Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2022 31.12.2021
Instrumenty kapitałowe 128 979 138 404
Instytucje kredytowe 0 0
Pozostałe podmioty 128 979 138 404
Dłużne papiery wartościowe 72 057 127 499
Instytucje kredytowe 0 0
Pozostałe podmioty 72 057 127 499
Razem 201 036 265 903

Wyniki wyszukiwania