2. Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Koszty odsetkowe od Zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu: (1 662 605) (128 947)
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych (34 590) (6 619)
Zobowiązania wobec klientów (1 455 102) (68 744)
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu (52 871) (1 791)
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe (1 778) (3 769)
Zobowiązania podporządkowane (110 181) (40 076)
Zobowiązania z tytułu leasingu (8 083) (7 948)
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 0 0
Inne (1) (3)
Razem (1 662 606) (128 950)

Wyniki wyszukiwania