19e. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – wycena pochodnych instrumentów finansowych i korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej oraz pozycje krótkie wg stanu na:

​31.12.2022 ​Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji ​Wartości godziwe
poniżej 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej ​5 lat Razem Aktywa Pasywa
​1. Instrumenty pochodne na stopę procentową ​1 039 534 ​1 664 741 ​9 507 306 ​244 137 ​(28 842) ​29 235 ​58 077
​Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA) ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​Swapy na stopę procentową (IRS) ​1 039 534 ​1 526 317 ​8 751 790 ​219 985 (29 344) ​1 293 ​30 637
​Pozostałe kontrakty na stopę procentową: opcje ​0 ​138 424 ​755 516 ​24 152 ​502 ​27 942 ​27 440
​2. Walutowe instrumenty pochodne* ​12 009 192 ​1 648 761 ​160 657 ​0 ​(9 254)  ​58 525 ​67 779
​Kontrakty walutowe ​1 868 977 ​1 023 642 ​85 933 ​0 ​(12 289)  ​11 840 ​24 129
​Swapy walutowe ​9 203 270 ​625 119 ​74 724 ​0 ​1 436 ​44 663 ​43 227
​Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS) ​936 945 ​0 ​0 ​0 ​1 599 ​2 022 ​423
​Opcje walutowe ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​3. Instrumenty wbudowane ​0 ​0 ​257 952 ​2 439 784 ​(250 400)  ​0 ​250 400
​Opcje wbudowane w depozyty ​0 ​0 ​257 952 ​2 439 784 ​(250 400)  ​0 ​250 400
​Opcje wbudowane w emitowane papiery wartościowe ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​4. Opcje na indeksy ​0 ​301 357 ​2 551 648 ​0 ​247 414 ​251 436 ​4 022
​Wycena pochodnych instrumentów finansowych, RAZEM  ​13 048 726  ​3 614 859  ​12 477 563  ​2 683 921  (41 082)  ​339 196  ​380 278 
​Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych ​- ​- ​4 784
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.

​31.12.2021 ​Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji ​Wartości godziwe
poniżej 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej​ 5 lat Razem Aktywa Pasywa
​1. Instrumenty pochodne na stopę procentową ​1 581 520 ​5 143 978 ​7 451 331 ​189 000 ​(15 497) ​10 099 ​25 596
​Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA) ​0 ​1 200 000 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​Swapy na stopę procentową (IRS) ​1 581 520 ​3 653 497 ​6 710 870 ​189 000 ​(15 511) ​4 124 ​19 635
​Pozostałe kontrakty na stopę procentową: opcje ​0 ​290 481 ​740 461 ​0 ​14 ​5 975 ​5 961
​2. Walutowe instrumenty pochodne* ​17 634 779 ​1 959 787 ​508 031 ​0 ​(24 530) ​46 793 ​71 323
​Kontrakty walutowe ​2 296 389 ​1 333 632 ​226 723 ​0 ​9 077 ​16 603 ​7 526
​Swapy walutowe ​15 338 390 ​626 155 ​281 308 ​0 ​(33 607) ​30 190 ​63 797
​Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS) ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​Opcje walutowe ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​3. Instrumenty wbudowane ​69 733 ​144 415 ​560 079 ​0 ​(28 872) ​0 ​28 872
​Opcje wbudowane w depozyty ​69 733 ​144 415 ​560 079 ​0 ​(28 872) ​0 ​28 872
​Opcje wbudowane w emitowane papiery wartościowe ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​4. Opcje na indeksy ​75 407 ​155 345 ​578 837 ​0 ​28 397 ​29 008 ​611
​Wycena pochodnych instrumentów finansowych, RAZEM  ​19 361 439  ​7 403 525  ​9 098 278  ​189 000  (40 502)  ​85 900  ​126 402 
​Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych ​- ​16 614​​​
​​​​​​* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.​​​​

Wyniki wyszukiwania