19d. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych przeznaczonych do obrotu

​01.01.2022 –
31.12.2022
​01.01.2021 –
31.12.2021
​Stan na początek okresu ​86 583 ​269 658
​Zwiększenia (zakup i naliczenie odsetek i dyskonta) ​5 891 180 ​9 575 937
​Zmniejszenia (sprzedaż i umorzenie) ​(5 954 166)  ​(9 758 399) 
​Różnice z wyceny do wartości godziwej ​726 ​(613)
​Stan na koniec okresu ​24 323 ​86 583​​​

Wyniki wyszukiwania