19c. Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu według terminów zapadalności

​31.12.2022 ​31.12.2021
​do 1 miesiąca ​912 ​0
​powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy ​0 ​0
​powyżej 3 miesięcy do 1 roku ​2 050 ​1 729
​powyżej 1 roku do 5 lat ​15 995 ​70 202
​powyżej 5 lat ​5 253 ​14 507
​Razem ​24 210 ​86 438

Wyniki wyszukiwania