19b. Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wg wartości bilansowej

​31.12.2022 ​31.12.2021
​o stałej stopie procentowej ​18 353 ​61 340
​o zmiennej stopie procentowej ​5 857 ​25 098
​Razem ​24 210 ​86 438

Wyniki wyszukiwania