19a. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

​31.12.2022 ​31.12.2021
​Dłużne papiery wartościowe  ​24 210  ​86 438 
​Papiery wartościowe Skarbu Państwa ​24 210 ​86 438
​a) bony ​0 ​0
​b) obligacje ​24 210 ​86 438
​Pozostałe papiery wartościowe ​0 ​0
​a) notowane ​0 ​0
​b) nienotowane ​0 ​0
​Instrumenty kapitałowe  ​113  ​145 
​Kwotowane na aktywnym rynku ​113 ​145
​a) podmiotów finansowych ​27 ​53
​b) podmiotów niefinansowych ​86 ​92
​Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ​0 ​0
​Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych ​339 196 ​85 900
​Razem  ​363 519  ​172 483​ 

Informacja na temat aktywów finansowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań została przedstawiona na stronie „Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań„.

Wyniki wyszukiwania