17. Zysk na jedną akcję

​01.01.2022 –
31.12.2022
​01.01.2021 –
31.12.2021
​Zysk/(Strata) po opodatkowaniu ​(1 014 566)  ​(1 331 866) 
​Średnia ważona liczba akcji własnych w okresie ​1 213 116 777 ​1 213 116 777
​Zysk/(Strata) na jedną akcję – podstawowy i rozwodniony (PLN) ​(0,84)  ​(1,10) 

Zysk na jedną akcję został wyliczony poprzez podzielenie zysku netto za okres przez średnią ważoną liczbę akcji. Jednocześnie nie zaistniała konieczność dokonania odrębnej kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję (metodologia liczenia w przypadku braku instrumentów rozwadniających jest analogiczna jak w przypadku zysku na akcję; w następstwie czego rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy podstawowemu zyskowi na jedną akcję).

Wyniki wyszukiwania