16b. Efektywna stawka podatkowa

​01.01.2022 –
31.12.2022
​01.01.2021 –
31.12.2021
​Wynik finansowy brutto ​(730 754)  ​(1 000 943) 
​Ustawowa stawka podatkowa ​19% ​19%
​Podatek dochodowy wg obowiązującej stawki podatkowej 19% ​138 843 ​190 179
​Wpływ różnic trwałych na obciążenia podatkowe:  ​(425 461)  ​(523 326) 
​Przychody niepodlegające opodatkowaniu ​34 147 ​43 815
​Przychody z tytułu dywidend ​469 ​461
​Rozwiązanie pozostałych rezerw ​32 027 ​43 057
​Pozostałe ​1 651 ​297
​Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych ​(459 608)  ​(567 141) 
​Spisanie niezrealizowanego aktywa z tytułu podatku odroczonego ​0 ​0
​Strata na zbyciu wierzytelności ​(4 425)  ​(17) 
​Składka PFRON ​(1 232)  ​(1 357) 
​Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ​(23 009)  ​(22 460) 
​Rozliczenia BFG SKOK PIAST ​(142)  ​(397) 
​Podatek bankowy ​(32 122)  ​(59 396) 
​Przychody/koszty rezerw na należności faktoringowe i leasingowe ​469 ​1 073
​Wierzytelności spisane w ciężar rezerw ​(6 421)  ​(21 535) 
​Koszty postepowań sądowych i spraw spornych ​(393 575)  ​(458 454) 
​Koszty z tytułu zawartych ugód ​5 310 ​(1 068) 
​Koszty amortyzacji i ubezpieczeń samochodów osobowych w części przekraczającej 150 tys. PLN ​(804)  ​(773) 
​Pozostałe ​(3 657)  ​(2 757) 
​Kwota ujemnych różnic przejściowych, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ​2 116 ​0
​Odliczenie podatku zapłaconego za granicą ​234 ​0
​Inne różnice pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (w tym ulga B+R) ​456 ​2 224
​Razem obciążenie podatkowe w Rachunku zysków i strat  ​(283 811)  ​(330 923) 
​Efektywna stawka podatkowa ​/-/*  ​/-/* 
​* Za rok 2022 oraz 2021 Grupa zarejestrowała ujemny wynik finansowy brutto a jednocześnie obciążenie podatkowe o charakterze kosztowym, w związku z tym Grupa nie dokonała kalkulacji efektywnej stawki podatkowej.

Wyniki wyszukiwania