14. Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych

01.01.2022 – 31.12.2022 RAZEM Alokowane na portfel kredytowy Rezerwy na nierozstrzygnięte
sprawy sporne
Stan na początek okresu 3 332 614 2 916 779 415 835
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu (223 036) (223 036) 0
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 2 017 320 0 2 017 320
Alokacja do portfela kredytowego 0 1 610 712 (1 610 712)
Zwiększenie rezerw z tytułu różnic kursowych 268 445 268 445 0
Stan na koniec okresu 5 395 344 4 572 901 822 443
01.01.2021 – 31.12.2021 RAZEM Alokowane na portfel kredytowy Rezerwy na nierozstrzygnięte
sprawy sporne
Stan na początek okresu 960 046 884 755 75 291
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu (24 059) (24 059) 0
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 2 305 157 0 2 305 157
Alokacja do portfela kredytowego 0 1 964 613 (1 964 613)
Zwiększenie rezerw z tytułu różnic kursowych 91 470 91 470 0
Stan na koniec okresu 3 332 614 2 916 779 415 835

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Koszty poniesione w związku z negocjacjami rozpoznane w rachunku zysków i strat (484 392) (364 525)
– ujęte w pozycji „Wynik z pozycji wymiany” (382 239) (364 525)
– ujęte w pozycji „Wynik z tytułu modyfikacji” (102 153) 0
Koszty poniesione w związku negocjacjami ujęte w ciężar wcześniej utworzonych rezerw (30 774)  0

Wyniki wyszukiwania