13. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

01.01.2022 –
31.12.2022
01.01.2021 –
31.12.2021
Majątku trwałego 0 0
Pozostałe aktywa (3 515) (7 672)
Razem (3 515) (7 672)

Wyniki wyszukiwania