12. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

01.01.2022 –
31.12.2022
01.01.2021 –
31.12.2021
Z tytułu odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (346 838) (325 829)
Utworzenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (1 672 300) (1 607 589)
Odwrócenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom 1 192 437 1 167 777
Kwoty odzyskane z tytułu kredytów uprzednio spisanych w ciężar rezerw 47 609 57 421
Sprzedaż wierzytelności 85 394 62 555
Pozostałe ujęte bezpośrednio w Rachunku Zysków i Strat 22 (5 993)
Z tytułu odpisów dla papierów wartościowych (5) 1
Utworzenie odpisów dla papierów wartościowych (5) (6)
Odwrócenie odpisów dla papierów wartościowych 0 7
Z tytułu odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 4 810 7 437
Utworzenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych (42 174) (55 368)
Odwrócenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 46 984 62 805
Razem (342 033) (318 391)

Wyniki wyszukiwania