11. Koszty administracyjne

01.01.2022 –
31.12.2022
01.01.2021 –
31.12.2022
Koszty pracownicze (916 142) (815 324)
Wynagrodzenia (753 869) (672 585)
Narzuty na wynagrodzenia (127 331) (112 158)
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: (34 942) (30 581)
rezerwy na odprawy emerytalne (6 010) (7 124)
rezerwy na niewykorzystane urlopy 18 1 288
pozostałe (28 950) (24 745)
Pozostałe koszty administracyjne (968 117) (625 382)
Koszty reklamy, promocji i reprezentacji (65 542) (64 559)
Koszty informatyki i łączności (138 409) (126 931)
Koszty wynajmu (50 300) (54 214)
Koszty utrzymania budynków, wyposażenia, materiałów (45 386) (40 710)
Koszty bankomatów i obsługi gotówki (32 561) (27 536)
Koszty usług doradczych, audytowych, prawniczych, tłumaczeń (97 393) (77 104)
Podatki i opłaty różne (38 817) (33 937)
Koszty KIR (11 310) (9 325)
Koszty PFRON (6 537) (7 147)
Koszty BFG (121 116) (118 217)
Koszty Nadzoru Finansowego (12 657) (12 776)
Koszty składek na rzecz IPS (276 120) 0
Pozostałe (71 969) (52 926)
Razem (1 884 259) (1 440 706)

Wyniki wyszukiwania