10. Pozostałe koszty operacyjne

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Strata ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych (16 938) (20 375)
Odszkodowania, kary i grzywny – zapłacone (22 638) (15 992)
Koszty rezerw na roszczenia sporne (27 325) (113 173)
Koszty związane z działalnością leasingową (4 109) (2 445)
Przekazane darowizny (1 673) (900)
Koszty związane z windykacją (101 782) (52 620)
Rezerwa na potencjalne zwroty dla klientów* 5 009 (1 941)
Pozostałe (47 264) (32 064)
Razem (216 720) (239 510)
* W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie Lexitor przeciwko SKOK Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (sprawa C 383/18), w której stwierdził, że konsument ma prawo żądać zmniejszenia całkowitej kwoty kosztów pożyczki na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

 

Biorąc pod uwagę ten wyrok, Bank tworzy rezerwę na potencjalne zwroty, której wartość według stanu na 31.12.2022 wyniosła 78,9 mln złotych.

Wyniki wyszukiwania