1. Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 468 575 157 554
Instrumenty dłużne 468 575 157 554
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 4 560 119 2 620 651
Środki w Banku Centralnym 166 369 3 753
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 4 165 807 2 511 866
–  wpływ korekty wartości bilansowej brutto kredytów z tytułu wakacji kredytowych (1 324 208) 0
Instrumenty dłużne 85 566 620
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 26 152 287
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 26 095 461
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 90 130 103 664
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego z tytułu: (28 797) 63 888
Kredyty i pożyczki udzielone klientom obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 28 604 55 372
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – Instrumenty pochodne (61 492) 7 902
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – Instrumenty dłużne 4 091 614
Razem 4 999 897 2 842 093

W linii „Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń” Grupa prezentuje wynik odsetkowy z tytułu pochodnych instrumentów wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi w zakresie zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej. Szczegółowy opis stosowanych przez Grupę relacji zabezpieczających został zamieszczony w nocie (24).

Przychody odsetkowe za 2022 r. zawierają odsetki naliczone od kredytów z rozpoznaną utratą wartości w kwocie 174 546 tys. zł (odpowiednio dla danych porównawczych za rok 2021 kwota tych odsetek wynosiła 106 321 tys. zł).

Przychody odsetkowe od instrumentów wycenianych według zamortyzowanego kosztu za rok 2022 zawierają korektę z tytułu wakacji kredytowych (pomniejszająca przychody) w kwocie 1 324,2 miliona zł, więcej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale „Przyjęte zasady rachunkowości”.

Wyniki wyszukiwania