Raport finansowy i ESG

Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2021 roku

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór reguł adresowanych do organów statutowych spółek oraz ich członków, jak również określających relacje z udziałowcami i inwestorami.

Zasadami odnoszącymi się do obszaru polskich instytucji finansowych oraz spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) są w szczególności „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej także „Dobre Praktyki”), uchwalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku, a także „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej także „Zasady”), przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku.

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła uchwałę nr 13/1834/2021, na mocy której przyjęto „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej także „Dobre Praktyki 2021”), które weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 roku. Z tym dniem zastąpiły one obecną wersję Dobrych Praktyk. Niemniej, w 2021 roku Bank był obowiązany stosować Dobre Praktyki (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz Dobre Praktyki 2021 (od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego gwarantuje przejrzystość działania spółki i wzmacnia ochronę praw udziałowców, również w kwestiach, które nie są uregulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pełne teksty dokumentów: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” udostępnione są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na stronie internetowej Banku.

Najważniejszą zasadą Dobrych Praktyk, Dobrych Praktyk 2021 i Zasad jest formuła „comply or explain”, czyli „stosuj lub wyjaśnij”. Oznacza ona, że spółka zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły, spółka zobowiązana jest do wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia tego faktu w formie raportu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW (w przypadku Dobrych Praktyk i Dobrych Praktyk 2021) lub za pośrednictwem strony internetowej (w przypadku Zasad).

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2021 roku, kierując się regułą przejrzystości swoich działań w układaniu relacji korporacyjnych i inwestorskich oraz najwyższą jakością komunikacji z akcjonariuszami, Bank przestrzegał zasad Dobrych Praktyk. Potwierdzeniem stosowania zawartych w Dobrych Praktykach rekomendacji, jest opublikowany na stronie internetowej Banku dokument „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W zakresie Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej także „WZA”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZA oraz wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń, w ocenie Banku, realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą wartość dla akcjonariuszy, niż realizacja zapisanej w części IV, Rekomendacji IV.R.2, pkt 2 Dobrych Praktyk. Bank, podobnie jak to czynił już od 2008 roku, zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych Praktyk. Jednocześnie, Bank w ramach wdrożenia Dobrych Praktyk 2021 zapewnił akcjonariuszom techniczną możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA. Oznacza to, że wyżej wskazana rekomendacja, wcześniej niespełniana przez Bank, począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku będzie możliwa do implementacji i stosowania.

W odniesieniu natomiast do Dobrych Praktyk 2021, Bank obowiązany był zgłosić GPW status zgodności z nimi nie później niż do dnia 31 lipca 2021 roku. Bank dokonał zgłoszenia wcześniej, tj. w dniu 28 lipca, wskazując na pełną zgodność postępowania Banku ze wszystkimi zawartymi w nich zasadami. Potwierdzeniem stosowania zawartych w Dobrych Praktykach 2021 rekomendacji, jest opublikowany na stronie internetowej Banku dokument „Informacja na temat stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Bank, jako instytucja finansowa, podlega od początku 2015 roku także wymienionym na wstępie „Zasadom Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które dostępne są na stronie internetowej KNF, oraz na stronie internetowej Banku.

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały o stosowaniu tych Zasad, z wyjątkiem §16 ust. 1 oraz § 24 ust. 1, dotyczących odbywania posiedzeń organów Banku (Zarządu i Rady Nadzorczej) w języku polskim.

Znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu Banku umożliwia całkowite wzajemne zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń. Natomiast stosowana w praktyce, zasada prowadzenia obrad Rady Nadzorczej Banku zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, również zapewnia wzajemne zrozumienie i właściwy poziom komunikacji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale podjętej dnia 21 maja 2015 roku, wyraziło pozytywną opinię wobec stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.

W kolejnych latach WZA przyjmowały ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Dobrych Praktyk. Podobnie w 2021 roku WZA, w uchwale podjętej dnia 24 marca 2021 roku, zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2020 roku, obejmujące ocenę stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza Banku Uchwałą Nr 6/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku stwierdziła, że Bank w roku 2020 właściwie realizował Zasady, w zakresie ustalonym uchwałami organów Banku. Stosowna uchwała WZA w zakresie stosowania Dobrych Praktyk 2021 zostanie podjęta na pierwszym planowanym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2022 roku.

Bank Millennium od 2019 roku wchodzi w skład indeksu WIG-ESG. Wcześniej przez 12 lat należał do indeksu Respect indeks, który z dniem 1 stycznia 2020 roku został wycofany, a jego miejsce zajął indeks WIG-ESG.  Spółki objęte tym indeksem działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W skład indeksu wchodzi 60 spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Wyniki wyszukiwania