Raport finansowy i ESG

Zatrudnienie i koszty osobowe

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium.

Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

 

Zatrudnienie w Grupie
(w pełnych etatach)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r)
Liczba pracowników Banku 6 598 7 164 -566
w tym stanowisk kluczowych 156 159 -3
Spółki zależne 345 329 16
Razem Grupa Banku 6 942 7 493 -550

 

 

 

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 4 213 4 572 -359
Centrala 2 385 2 592 -207
Razem Bank Millennium 6 598 7 164 -566

 

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w sieci placówek Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Bank zmniejszył zatrudnienie we wszystkich obszarach w wyniku kontynuacji optymalizacji zatrudnienia po fuzji z Euro Bankiem.

 

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia 704 738 -34
Technologie cyfrowe 645 652 -7
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 3 509 3 834 -325
Jednostki wsparcia 1 740 1 940 -199
Razem Bank Millennium 6 598 7 164 -566

 

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2021 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

 

Koszty osobowe
(w mln zł)
2021 2020 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 768,8 813,8 -5,5%
Spółki zależne 47,4 42,5 11,4%
Razem Grupa Banku Millennium 816,2 856,3 -4,7%

Wyniki wyszukiwania