Raport finansowy i ESG

Polityka wynagrodzeń

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje „Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupy Banku Millennium SA”, która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu składników wynagrodzeń stałych i zmiennych dla wszystkich pracowników Grupy.

Zgodnie z polityką główne źródło dochodów pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę. Wynagrodzenie zmienne jest dodatkowym, motywacyjnym elementem wynagrodzenia łącznego i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest kształtowane w odniesieniu do zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji, wpływu na profil ryzyka spółki oraz na podstawie analizy informacji płacowych, przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

W Banku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Na podstawie oceny kondycji finansowej Grupy oraz otoczenia biznesowego, Zarząd Banku może podjąć decyzję o przyznaniu puli środków z przeznaczeniem na zmianę wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są porównywane z rynkowymi informacjami płacowymi.

Wynagrodzenie zmienne jest kształtowane w ramach zróżnicowanych systemów premiowych, których celem jest motywowanie pracowników do realizacji celów biznesowych i organizacyjnych. Systemy premiowe i kryteria oceny okresowej w Grupie Banku Millennium są dostosowane do specyfiki działania pracowników w poszczególnych obszarach Grupy. Wysokość budżetów premiowych przyznawanych na wypłaty premii jest ustalana po analizie wskaźników kapitału i płynności oraz w zależności od stopnia realizacji wyników operacyjnych Banku Millennium. W przypadku pracowników linii biznesowych powiązane są również z realizacją celów poszczególnych linii. Przyjęte jest założenie, że premie indywidualne, nie mogą przekroczyć 100% łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Premie indywidualne są przyznawane w ramach puli wynagrodzeń zmiennych na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych pracownikom celów.

Grupa Banku Millennium przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń pracowników na stanowiskach kierowniczych, które są klasyfikowane jako Risk Takers. Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Banku Millennium i pozostałych Risk Takers są ujęte w „Polityce wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium SA”. Polityka podlegała corocznemu przeglądowi.

Pula premiowa dla Risk Takers jest ustalona po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych:
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Ocena wyników obejmuje kryteria finansowe i niefinansowe, odbywa się za okres co najmniej trzech lat.

Zasady obowiązujące w odniesieniu do wypłat wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w 2021 za 2020 rok:

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych. Wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 5 lat, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymają każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie i w akcjach własnych. Część premii wypłacana w akcjach własnych podlega retencji na 12 miesięcy.

Przyznanie i wypłata 60% wartości zmiennych składników wynagrodzenia za poprzedni rok następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wypłata pozostałych 40% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Minimum 50% wynagrodzenia zmiennego jest wypłacana w akcjach własnych. Część premii wypłacana w akcjach własnych podlega retencji na 12 miesięcy.

Komitet Personalny Zarządu Banku ma możliwość podjąć decyzję o nieodraczaniu wynagrodzenia zmiennego w wysokości poniżej określonej wartości. Gdy wysokość bonusu ustalona dla Risk Taker’a II za dany rok kalendarzowy nie przekracza równowartości 50 tys. EUR i 1/3 łącznego wynagrodzenia rocznego, bonus może zostać wypłacony w całości w postaci pieniężnej, w formie nieodroczonej, na podstawie decyzji podjętej przez Komitet Personalny Zarządu Banku.

Informacja o nabyciu akcji własnych w roku obrotowym 2021

Uzasadnienie nabycia akcji własnych

W roku obrotowym 2021 Bank Millennium S.A., w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego zasady zostały określone w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.), jak również kierując się zapisami Polityki Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millenium S.A. oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego, nabył akcje własne Banku Millennium S.A. wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

Dane zagregowane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w 2021 roku

Okres Łączna liczba nabytych akcji Łączna wartość nominalna akcji w zł Udział akcji w kapitale zakładowym Udział głosów z akcji w ogólnej liczbie głosów Łączna wartość transakcji
w zł
Średnia ważona cena w zł
13-14.05.2021 565 446 565 446 0,05% 0,05% 2 539 305,16 4,491
21-22.06.2021 160 335 160 335 0,01% 0,01% 793 878,11 4,951
2021 725 781 725 781 0,06% 0,06% 3 333 183,27  4,593

Wszystkie nabyte w ten sposób akcje, zostały przekazane pracownikom nieodpłatnie w trakcie 2021 roku.

Custom Size – 1 Custom Size – 1

Wynagrodzenia Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Personalnego przy Radzie Nadzorczej odpowiadającego za nadzór nad polityką wynagrodzeń. Ramy wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa przyjęta przez WZA „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA.”

Polityka jest jednym z narzędzi realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Banku, wspierając prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz ograniczanie konfliktu interesów, w szczególności poprzez:

 1. kształtowanie adekwatnego poziomu poszczególnych składników wynagrodzenia, w stosunku do pełnionej funkcji oraz skali działalności Banku, z uwzględnieniem transparentności zasad ich kreowania,
 2. uzależnienie części wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych i biznesowych Banku,
 3. przyjęcie takiej struktury składników wynagrodzenia stałego i zmiennego Członków Zarządu, aby motywacja skierowana na uzyskanie wynagrodzenia zmiennego nie stanowiła czynnika sprzyjającego podejmowaniu nadmiernego ryzyka,
 4. zapewnienie wyłącznie stałego składnika wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, oraz jego uniezależnienie od wyników finansowych i biznesowych Banku,
 5. wspieranie odpowiedzialnych postaw zarządczych w odniesieniu do długookresowych celów biznesowych Banku, poprzez transparentny proces oceny Członków Zarządu Banku.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić  nagroda roczna, która zależy od wyniku Banku, wyniku  w porównaniu do banków o podobnej wielkości oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu są podejmowane po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

 • wykonania zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównania z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
 • biznesowych kryteriów rynkowych ustalonych dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie za pracę w Radach
i Komitetach, które jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji oraz skali działalności Grupy Banku Millennium.

Łączna wartość wynagrodzeń podstawowych Członków Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji w 2021 roku wyniosła 10 500 tys. zł. Dodatkowo, Członkowie Zarządu otrzymali wypłatę części nagrody rocznej za lata 2017, 2018 i 2019 (w formie gotówkowej, akcji fantomowych oraz akcji Banku Millennium SA) oraz świadczenia dodatkowe.

Stałe wynagrodzenia Członków Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu w 2021 r. (w tys. zł):

Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie stałe
(tys. zł)
Joao Bras Jorge 01.01.2021 – 31.12.2021 2 280,00
Fernando Bicho 01.01.2021 – 31.12.2021 1 620,00
Wojciech Haase 01.01.2021 – 31.12.2021 1 320,00
Andrzej Gliński 01.01.2021 – 31.12.2021 1 300,00
Wojciech Rybak 01.01.2021 – 31.12.2021 1 320,00
Antonio Pinto Junior 01.01.2021 – 31.12.2021 1 320,00
Jarosław Hermann 01.01.2021 – 31.12.2021 1 320,00

Dodatkowe świadczenia Członków Zarządu w 2021 r. (w tys. zł):

Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Świadczenia dodatkowe
(tys. zł)
Joao Bras Jorge 01.01.2021 – 31.12.2021 1 165,64
Fernando Bicho 01.01.2021 – 31.12.2021 48,00
Wojciech Haase 01.01.2021 – 31.12.2021 13,31
Andrzej Gliński 01.01.2021 – 31.12.2021 25,07
Wojciech Rybak 01.01.2021 – 31.12.2021 3,83
Antonio Pinto Junior 01.01.2021 – 31.12.2021 571,39
Jarosław Hermann 01.01.2021 – 31.12.2021 3,83

Dodatkowe świadczenia związane są głównie z kosztami pobytu zagranicznych Członków Zarządu oraz z dodatkowymi świadczeniami opieki medycznej.

Wynagrodzenie zmienne przekazane w 2021 roku obecnym Członkom Zarządu oraz osobom, które pełniły tę funkcję w poprzednich latach (w tys. zł):

Imię i nazwisko Nagrody za lata 2017, 2018 i 2019 (tys. zł)
W gotówce W akcjach
Banku Millennium *
W akcjach
fantomowych
Joao Bras Jorge 425,34 101,59 259,00
Fernando Bicho 337,77 80,68 205,67
Wojciech Haase 275,22 65,74 167,58
Andrzej Gliński 275,22 65,74 167,58
Wojciech Rybak 275,22 65,74 167,58
Antonio Pinto Junior 131,47 65,74 52,59
Jarosław Hermann 106,82 65,74 32,87
Maria Campos 143,75 115,00
* Część odroczonej premii w akcjach Banku Millennium podlega zatrzymaniu na okres 12 miesięcy liczonemu od daty nabycia uprawnień tj. od 14.06.2021. Kwoty są podane według wartości przyznanej.

W 2021 nie przyznano wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu w odniesieniu do 2020 r.

Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2021 będzie podejmowana po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ocena Polityki

Grupa Banku Millennium prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń. Organ nadzorujący działalność Banku Millennium, po dokonaniu przeglądu polityki wynagradzania stwierdził, że sprzyja ona rozwojowi i bezpieczeństwu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce celom.

Wyniki wyszukiwania