Raport finansowy i ESG

Polityka personalna

Grupa Banku Millennium realizuje politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby biznesowe Grupy Banku Millennium, tworzy przyjazne, sprzyjające rozwojowi i bezpieczne miejsce pracy.

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku.

Bank Millennium zajął drugie miejsce w rankingu Poland’s Best Employers 2021 magazynu Forbes i firmy Statista w kategorii Banki i usługi finansowe. Wśród kryteriów branych pod uwagę były między innymi: rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie oraz zrównoważony rozwój.

Po raz ósmy z rzędu Bank przeszedł proces certyfikacji i utrzymał tytuł Solidny Pracodawca 2022. Wyróżnienie godłem świadczy o klarowności i rzetelności firmy oraz spełnianiu najwyższych standardów w obszarze Human Resources.

Bank Millennium znalazł się w rankingu „Europejskich liderów różnorodności 2022”. W zestawieniu opublikowanym przez Financial Times spośród 15 000 firm wyłoniono 850 pracodawców, którzy wspierają i promują różnorodność w swoich organizacjach. Ranking sporządzono na podstawie opinii 100 tysięcy pracowników oraz ekspertów zajmujących się zasobami ludzkimi i rekrutacją. Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Statista.

W 2021 r. w Banku działał, powołany już w momencie rozpoczęcia pandemii, specjalny komitet, którego zadaniem było monitorowanie bezpieczeństwa pracowników pod katem epidemiologicznym, monitorowanie sytuacji pandemicznej w kraju i rozporządzeń właściwych władz, podejmowanie decyzji w zakresie procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne w Banku i ocena wpływu pandemii na funkcjonowanie obszarów biznesowych.

Systematycznie prowadzona była akcja komunikacyjna mająca na celu zapobieganie zakażeniom, informowania o sposobie postępowania w przypadku infekcji. Pracownicy regularnie otrzymywali informacje o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, dostępnych środkach ochrony i sposobach postępowania w przypadku infekcji. Utrzymywany był obowiązek zachowania dystansu i korzystania z masek a podróże służbowe były ograniczone do niezbędnych. Zmieniona została także organizacja pracy. Bank umożliwił pracownikom pracę zdalną.

W 2021 roku działał także, utworzony w kwietniu 2020 roku decyzją Zarządu Banku, fundusz wsparcia kosztów leczenia COVID-19 pracowników i ich najbliższych. Wysokość tego funduszu wynosi 1 milion złotych.

Pomimo ograniczeń wynikających  z pandemii Bank zapewniał dla pracowników bardzo duży zakres szkoleń, z których duża część odbywała się w systemie zdalnym w 2021 oraz Bank jeszcze bardziej rozwinął już i tak bardzo obszerny portfel szkoleń e-learningowych.

Bank kontynuował realizację rozbudowanych programów szkoleniowych dla linii biznesowych, w szczególności dla bankowości detalicznej, które umożliwiają zarówno on-boarding nowych pracowników, jak i zapewniają ich rozwój w trakcie pracy w organizacji. Oferowane są także szkolenia specjalistyczne dla obszarów technologicznych.

Istotnym elementem były także szkolenia kadry kierowniczej. W 2021 położono szczególny nacisk na szkolenie kierowników w obszarze bakowości detalicznej.

Bank prowadził, cieszący się dużym uznaniem pracowników, program wykładów w ramach Millennium Campus. Wykładowcami w tym programie byli uznani eksperci ze świata nauki oraz biznesu. W ramach programu poruszane były tematy związane z rozwojem nowych technologii, sztucznej inteligencji a także zagadnienia psychologii i biznesu.

Grupa Banku Millennium zauważa i nagradza postawy pracowników prowadzące do wzrostu jakości pracy, a także optymalizacji procesów, efektywności i podejmowania wyzwań zawodowych. W 2021 roku kontynuowany był program nagród pracowniczych „Impakt”, w ramach którego pracownicy Grupy sami zgłaszają kandydatów do wyróżnienia.

Bank Millennium jest jednym z najnowocześniejszych banków na rynku i od lat bazuje w swoim rozwoju na technologiach informatycznych. Są one podstawą postępującej digitalizacji klientów poprzez rozwój zdalnych systemów obsługi klienta – bankowości elektronicznej i mobilnej. Bank utrzymuje i rozwija duże zespoły specjalistów IT z różnych dziedzin.

(*) w tym Bezpieczeństwo IT, Informatyka, Komunikacja i Rozwój Aplikacji; wzrost liczby pracowników w 2019 był spowodowany połączeniem zespołów w wyniku fuzji z Euro Bankiem SA

Zgodnie z Polityką różnorodności, wprowadzoną w Grupie Banku Millennium w 2017 roku, a znowelizowaną w 2021 Grupa działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Grupa Banku Millennium uwzględnia zasadę poszanowania różnorodności w Regulaminie Pracy, Kodeksie Etycznym oraz w innych istotnych regulacjach z zakresu zarządzania zasobami ludzkim
i realizuje ją w obszarach: rekrutacji i zatrudnienia, dostępu do wynagrodzeń i stanowisk, wsparcia pracowników rodziców, równego dostępu do benefitów, wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej, rozwoju przywództwa opartego o wartości oraz swobody wypowiedzi i otwartej komunikacji.

W Grupie Banku Millennium rozwija się wiedzę i buduje świadomość pracowników w zakresie związanym z etyką i zagadnieniami poszanowania różnorodności. Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo cała kadra menedżerska obligatoryjnie przechodzi szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Grupa Banku Millennium wdrożyła procedurę anty-mobbingową i antydyskryminacyjną. Istnieje system zgłaszania nadużyć, który jest niezależny od hierarchii służbowej.

W Banku Millennium kobiety stanowią większość zatrudnionych – około 67%. Ich udział w szeroko rozumianej kadrze zarządzającej Banku (począwszy od stanowiska managera placówki) wynosił około 55%. Mimo, że w ciągu ostatnich lat udział kobiet wśród pracowników wyższej kadry zarządzającej rośnie, są one nadal niedoreprezentowane i stanowią jedynie 29% tej grupy.

Strategia Banku, w tym np. budowanie komórek obsługi cudzoziemców pracujących w Polsce, służy również zwiększeniu różnorodności pracowników pod względem narodowości: w 2021 zatrudnionych było 41 cudzoziemców.

Struktura wiekowa pracowników jest stosunkowo zrównoważona, zatrudniane są osoby zarówno wchodzące na rynek pracy jak i osoby na końcu swojej kariery zawodowej. Największą grupę pracowników stanowią osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia – prawie 67%. Młode osoby do 30 roku życia – 22%.

W związku z długookresową strategią rozwoju Bank w swojej polityce zarządzania zasobami ludzkimi będzie dążył do dalszego uwzględniania różnorodności w zakresie kompetencji i doświadczenia zawodowego pracowników. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników w obszarze nowych technologii, komunikacji i nowych strategii marketingowych posiadających różnorodne doświadczenia zawodowe.

Wyniki wyszukiwania