Raport finansowy i ESG

Kolejne czynniki ryzyka

Kolejne czynniki ryzyka:

  • Ryzyko związane ze zwrotami prowizji w pożyczkach gotówkowych w przypadku ich wcześniejszej spłaty. W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie Lexitor przeciwko SKOK Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (sprawa C 383/18), w której stwierdził, że konsument ma prawo żądać zmniejszenia całkowitej kwoty kosztów pożyczki na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Biorąc pod uwagę ten werdykt, w roku 2019 Grupa Banku Millennium utworzyła rezerwę w wysokości 66,4 mln zł (w ciężar dochodów odsetkowych netto i pozostałych kosztów operacyjnych), na potencjalne zwroty dla klientów. W roku 2020 rezerwa ta została zwiększona o kwotę 142 mln zł. Rezerwa nie zwiększyła się w roku 2021. Rezerwa została oszacowana na podstawie maksymalnej kwoty potencjalnych zwrotów i prawdopodobieństwa dokonania płatności.
  • Ryzyko zwiększenia kosztów finansowania Grupy z powodu konieczności emisji instrumentów spełniających wymagania MREL. 18 listopada, 2021 r. Bank otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące spełniania wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji) na 31 grudnia 2023 wraz z poziomami śródokresowymi. Bank nie w pełni spełnia wymogi ustanowione na koniec roku 2021 z powodu straty netto poniesionej w roku 2021 (wyższe niż początkowo planowane rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) oraz z uwagi na fakt iż przygotowywana emisja obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych ( senior non-preferred bonds) na rynku polskim wstępnie planowana na 4kw21 nie doszła do skutku z powodu luki w polskiej ustawie o obligacjach. W związku z powyższym, Bank podjął decyzję o alternatywnym przygotowaniu oraz uruchomieniu nowego programu emisji Euroobligacji (ang. EMTN programme) który pozwoli na międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych która ma mieć miejsce w pierwszej połowie 2022 r. W dniu 28 stycznia, 2022 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Program Emisji Euroobligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld EUR.
  • W 2020 r. bufor ryzyka systemowego został czasowo obniżony do 0% z 3% co również zmniejszyło poziom wymogów MREL. W przypadku wzrostu wysokości bufora ryzyka systemowego w przyszłości, miałoby to wpływ na poziom wymogów MREL oraz wynikające z nich konieczne wartości emisji.
  • Ryzyko zmniejszenia się sieci placówek franczyzowych. Sieć placówek franczyzowych skokowo powiększyła sieć dystrybucji Banku w roku 2019 wraz z przejęciem Euro Banku i jej wielkość pozostawała od tego czasu praktycznie niezmieniona.
  • Ryzyko informatyczne ( cyber-risk) jest jednym z najwyżej sklasyfikowanych zagrożeń, przed którym stoją banki na całym świecie, i polski rynek bankowy nie jest żadnym wyjątkiem. Szybki rozwój nowych technologii, cyfryzacja gospodarki i coraz bardziej wyrafinowane cyberataki czynią ryzyko informatyczne prawdopodobnie stale obecnym czynnikiem ryzyka, na ograniczenie którego banki będą musiały w przyszłości przeznaczać coraz większe zasoby.
  • Otoczenie regulacyjne pozostaje dużym wyzwaniem dla sektora bankowego. Nie można wykluczyć dalszego zaostrzania istniejących zasad, oraz wprowadzania nowych, przez nadzór europejski lub krajowy.
  • Konkurencja w sektorze usług finansowych staje się coraz bardziej intensywna. Chociaż historycznie rzecz biorąc banki musiały walczyć głównie z zagrożeniami ze strony swoich „rówieśników”, rozluźnienie dostępu do danych klienta wynikające z wprowadzonej dyrektywy PSD2 przyśpiesza proces potencjalnego wchodzenia na rynek firm typu bigtech i fintech. Co więcej, jest prawdopodobne, że przebiegająca obecnie konsolidacja krajowego rynku bankowego doprowadzi do wzrostu presji konkurencyjnych w dalszej perspektywie. W wyniku tego duże podmioty prawdopodobnie skorzystają na korzyściach płynących z dużej skali i odbędzie się to kosztem małych banków. Innym czynnikiem ryzyka, który warto podkreślić, jest coraz większy w sektorze udział banków będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo.

Powyżej przedstawione zostały kolejne czynniki ryzyka, które jednakże nie stanowią wyczerpującej listy potencjalnych ryzyk na które Bank oraz Grupa BM są lub mogą być wyeksponowane.

Wyniki wyszukiwania