Raport finansowy i ESG

Sytuacja makroekonomiczna

Rok 2021 był okresem odbudowy gospodarek po szoku pandemicznym w 2020 r. oraz ich dalszej adaptacji do sytuacji epidemicznej, czemu sprzyjał postęp szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  Polski PKB już w połowie 2021 r. odrobił straty wywołane pandemią COVID-19, a w II poł. roku kontynuowane było dynamiczne ożywienie gospodarcze. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost PKB była konsumpcja gospodarstw domowych, która wzrosła o 6,2% po spadku o 3,0% w 2020 r. Jej odbudowie sprzyjała ekspansywna polityka fiskalna i monetarna, niskie bezrobocie, szybki wzrost płac oraz zgromadzone podczas okresów surowych obostrzeń oszczędności. Silny wpływ na wzrost PKB, zwłaszcza w II poł. roku miała odbudowa zapasów przez przedsiębiorstwa w reakcji na problemy z zaopatrzeniem w materiały i dobra pośrednie produkcji, w warunkach zsynchronizowanego silnego wzrostu popytu na świecie. Pomimo tych trudności, sektor przemysłowy wspierany eksportem miał w 2021 znaczący wkład do ożywienia w krajowej gospodarce. Wzrosły także inwestycje w środki trwałe, choć nie powróciły one do poziomu z poprzedzającego wybuch pandemii 2019 r., głównie z powodu ograniczonej aktywności sektora publicznego. Wynikało to z początkowej fazy nowej perspektywy budżetu Unii Europejskiej. W warunkach odbudowy zapasów saldo obrotów handlowych z zagranicą miało silnie ujemny wkład do wzrostu PKB. Ostatecznie w 2021 r. PKB w cenach stałych wzrósł o 5,7% po spadku o 2,5% rok wcześniej i był o 3,0% wyższy niż poziom z 2019 r., co pozytywnie wyróżnia Polskę spośród członków Unii Europejskiej.

P – prognoza, Sz-Szacunek

W 2021 r. rosnący popyt napędzał globalny wzrost cen. Ponadto w Polsce w warunkach niskiego bezrobocia i dobrej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych przedsiębiorstwa były w stanie przerzucać część rosnących kosztów działalności na konsumentów, co silnie podniosło inflację. W 2021 r. wzrosła ona średnio do 5,1% r/r z 3,4% r/r w roku poprzednim rokiem, natomiast w samym grudniu 2021 r. osiągnęła 8,6% r/r, najwyższą wartość od 20 lat. Wobec mocnego popytu na pracę, szybkiego wzrostu gospodarczego, wysokiej inflacji i jej niekorzystnych perspektyw Rada Polityki Pieniężnej w 4 kwartale 2021 r. podniosła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna z historycznie niskiego poziomu 0,10% we wrześniu wzrosła do 1,75% na koniec 2021 r. Zacieśnianie polityki pieniężnej jest kontynuowane w 2022 r.

P – prognoza

Szybki wzrost gospodarczy i wysoka inflacja sprzyjały znaczącemu przyrostowi depozytów w sektorze bankowym w 2021 r. W przypadku gospodarstw domowych wzrost wyniósł 6,7% r/r a przedsiębiorstw niefinansowych 10,4% r/r. W warunkach rekordowo niskich stóp procentowych wzrosła akcja kredytowa sektora bankowego. W 2021 r. łączna wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrosła o 49,0% w stosunku do poziomu w roku 2020, a kredytów konsumpcyjnych o 26,7%. Ożywienie było widoczne ponadto w kredytach dla przedsiębiorstw, aczkolwiek dotyczyło ono kredytów o charakterze bieżącym. Wobec bardzo dobrych wyników firm, popyt na kredyt inwestycyjny pozostawał ograniczony. W 4 kw21 wraz ze wzrostem stóp procentowych popyt na kredyty ze strony gospodarstw domowych nieco zmniejszył się.

Dostępne dane wskazują, że wzrost PKB w 4 kw21 spowolnił do ok. 1,0% kw/kw z 2,3% kw/kw w 3 kw21 (dane odsezonowane), głównie na skutek wygasania w warunkach wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych wcześniejszej realizacji wzmożonego popytu konsumpcyjnego, a także ograniczeń podażowych w przemyśle. W ocenie Banku, krajowa gospodarka w 2022 r. utrzyma się na ścieżce wzrostu, choć wysoka inflacja, przedłużające się napięcia w łańcuchach dostaw, zacieśnianie polityki monetarnej, a także opóźnienie akceptacji Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską spowodują obniżenie dynamiki PKB do 4,5%. Skalę spowolniania ograniczać powinny pro-konsumpcyjne zmiany w programie reform „Polski Ład” po uporządkowaniu jego wdrożenia. W ocenie Banku bezrobocie dalej będzie się obniżać, choć w coraz wolniejszym tempie, ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów do pracy o pożądanych kwalifikacjach. Wymiana handlowa z zagranicą, pomimo korzystnych perspektyw eksportu, najprawdopodobniej będzie miała ujemny wkład do wzrostu PKB z powodu silniej rosnącego importu.

Perspektywy inflacji na 2022 r. pozostają niekorzystne. W ocenie Banku, Tarcze antyinflacyjne rządu, tj. zestaw zmian podatkowych obejmujących m.in. czasową obniżkę stawek podatku VAT na energię elektryczną, gaz i paliwa, ograniczą jedynie szczyt wskaźnika CPI w 2022 r. podwyższając jednak dynamikę cen po wygaśnięciu tych rozwiązań. Sytuacja na rynku pracy będzie sprzyjała utrzymywaniu wysokiej presji płacowej. W tych warunkach w ocenie Banku średnioroczna inflacja CPI w 2022 r. wzrośnie do 7,3% r/r, a zacieśnianie polityki pieniężnej będzie kontynuowane. W podstawowym scenariuszu Banku stopa referencyjna NBP wzrośnie na koniec 2022 r. do 4,00%, a wyższej skali podwyżek przeciwdziałać będzie spodziewane na II poł. 2022 r. spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Czynnikiem niepewności dla tych oczekiwań pozostaje rozwój pandemii, jednak dotychczasowe dane wskazują na coraz większą odporność gospodarki na kolejne fale zachorowań i mniejszy ich wpływ na mobilność społeczną. Coraz bardziej istotnym czynnikiem ryzyka staje się reakcja konsumentów na wysoką inflację oraz towarzyszące jej podwyżki stóp procentowych.

Wyniki wyszukiwania