Raport finansowy i ESG

Czynniki niepewności dla gospodarki i Grupy Banku Millennium

Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze w ocenie Banku Millennium negatywne czynniki ryzyka dla gospodarki i Grupy Banku Millennium.

  • Wyższa od oczekiwań dynamika cen, która mogłaby wynikać z napędzenia spirali inflacja-płace, pogorszenia relacji pomiędzy kosztami pracy a jej wydajnością, wzrostem cen żywności i energii oraz dłuższym od oczekiwań okresem utrzymywania się trudności zaopatrzeniowych w przemyśle. W warunkach wyższej od prognoz inflacji jeszcze bardziej wzrosłyby oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i firm, siła nabywcza gospodarstw domowych uległaby pogorszeniu (zwiększając ryzyko kredytowe), a szybciej słabnący popyt wywierałby presję na marże i wyniki finansowe firm utrudniając regulację zobowiązań i rozwój inwestycji.
  • Silne i szybkie zacieśnienie warunków monetarnych wpływające na zmniejszenie popytu na kredyt, spadek jakości portfela kredytowego Grupy BM oraz pogorszenie wyceny portfela skarbowych papierów wartościowych Grupy.
  • Gwałtowny rozwój pandemii COVID-19 (np. odporne na szczepienia mutacje wirusa SARS-CoV-2) i nowe obostrzenia przeciwepidemiczne utrudniające wzrost popytu w gospodarce, pogarszające płynność firm oraz zwiększające ryzyko kredytowe dla Grupy.
  • Dalsze opóźnienie lub brak akceptacji Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy na skutek pogłębiającego się sporu prawnego między polskim rządem a Unią Europejską, co wpływałoby na niższą niż w scenariuszu bazowym dynamikę inwestycji w gospodarce.
  • Działania militarne pomiędzy Rosją a Ukrainą zwiększające znacząco niepewność na rynkach finansowych, co mogłoby skutkować częściowym odpływem z Polski kapitału portfelowego oraz pogorszeniem perspektywy firm z ekspozycją na rynki Wschodniej Europy.

Istnieje również prawdopodobieństwo lepszych wyników gospodarczych w Polsce, które mogłyby wynikać m.in. z szybszej od założeń realizacji Krajowego Planu Odbudowy, mocniejszego od przyjętego wpływu zmian podatkowych przyjętych w programie reform „Polski Ład”, czy też szybszego odblokowania zatorów w sieciach dostaw. W ocenie Banku bilans czynników ryzyka dla prognozy PKB jest nieznacznie skierowany w dół, a dla oczekiwań dotyczących inflacji jest skierowany w górę.

Wyniki wyszukiwania