Raport finansowy i ESG

Wyniki segmentów biznesu

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie nowego segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako „Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla czterech podstawowych segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny, segment walutowych kredytów hipotecznych oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i pozostałej. Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa, zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych, działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do trzech pierwszych segmentów.

Segment detaliczny
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 1 847,1 1 534,9 20,3%
Wynik z prowizji 640 588,7 8,7%
Pozostałe dochody 91,7 30,2 203,2%
Przychody operacyjne ogółem 2 578,7 2 153,8 19,7%
Koszty operacyjne ogółem (1 246,4) (1 385,2) -10,0%
Dochód przed uwzględnieniem rezerw 1 332,4 768,6 73,4%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (298) (449,4) -33,7%
Zysk operacyjny 1 034,4 319,2 224,1%
* Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego.
** W tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (39,9 mln zł w 2021 r oraz -42,9 mln zł w 2020 r.) przeniesiona z pozostałych przychodów do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2021 wyniosły 2 579 mln zł, co oznacza silny wzrost o 20% r/r. Wynik z tytułu odsetek segmentu detalicznego mocno wzrósł o 20% w efekcie wzrostu wolumenów biznesowych i poprawy marży, częściowo dzięki podwyżkom rynkowych stóp procentowych w 4kw21 wspomnianych wcześniej w niniejszym tekście. Wynik z tytułu prowizji wykazał wyraźny wzrost o 9% r/r. Koszty operacyjne segmentu detalicznego spadły o 10% r/r wskazując na rosnącą efektywność w ramach tego segmentu.

W wyniku zaprezentowanych zmian przychodów i kosztów operacyjnych, łączny dochód segmentu detalicznego przed uwzględnieniem rezerw wzrósł bardzo mocno o 73% w porównaniu z poziomem w 2020r. Koszty ryzyka segmentu spadł znacznie o 34%

Zysk operacyjny segmentu detalicznego za 2021 r. – po uwzględnieniu rezerw – wyniósł 1 034 mln zł i wykazał wysoki wzrost o 224% w skali roku.

Segment korporacyjny
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 335,3 305,7 9,7%
Wynik z prowizji 186,4 154,2 20,8%
Pozostałe dochody 70,0 60,1 16,5%
Przychody operacyjne ogółem 591,8 520,0 13,8%
Koszty operacyjne ogółem (235,4) (223,9) 5,1%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 356,4 296,1 20,3%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (1,2) (123,0) -99,0%
Zysk operacyjny 355,1 173,1 105,1%
* Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego.
** Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2021 wyniosły 592 mln zł, czyli o 14% więcej w porównaniu z 2020 rokiem. Było to rezultatem znacznie wyższych przychodów we wszystkich liniach przychodów zaprezentowanych powyżej, z czego wynik z tytułu odsetek: +10%r/r a wynik z tytułu prowizji: +21% r/r. Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały wzrost o 5% r/r. W rezultacie dochody przed uwzględnieniem rezerw wzrosły znacznie o 20% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw wykazała znaczący spadek, jako że dodatkowe rezerwy związane z wpływem COVID-19 utworzone w 2020 r. mogły być po części rozwiązane wraz z poprawą sytuacji wielu klientów korporacyjnych. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował bardzo wysoki wzrost o 105% r/r osiągając poziom 355 mln zł w 2021 roku.

Działalność skarbu, ALM i pozostałe
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 431,0 642,0 -32,9%
Wynik z prowizji 4,2 3,9 7,7%
Pozostałe dochody (1,1) 164,6
Przychody operacyjne ogółem 434,1 810,5 -46,4%
Koszty operacyjne ogółem (110,9) (118,4) -6,4%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 323,3 692,1 -53,3%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka (7,7) (7,8) -2,2%
Zysk operacyjny 315,6 684,3 -53,9%

 

* Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w tym segmencie zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego.

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2021 wyniosły 434 mln zł, co oznacza spadek o 46% r/r. Podstawową przyczyną tego spadku był niższy o 33% wynik z tytułu odsetek w rezultacie niższych przychodów z operacji ALM (zarządzania aktywami/ pasywami), w tym z portfela obligacji. Koszty operacyjne spadły o 6% r/r. Wynik operacyjny całego segmentu spadł o 54% r/r i osiągnął wartość 316 mln zł za rok 2021.

Walutowe kredyty hipoteczne
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 99,7 100,5 -0,8%
Wynik z prowizji 0,0 (0,8)
Pozostałe dochody (146,2) (6,3) 2 236,1%
Przychody operacyjne ogółem (46,5) 93,5 -149,7%
Koszty operacyjne ogółem (49,7) (25,3) 96,4%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw (96,1) 68,2
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka (2 297,3) (754,7) 204,4%
Zysk operacyjny (2 393,5) (686,5)
* Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego.

Strata operacyjna ogółem nowo wydzielonego segmentu Walutowych kredytów hipotecznych, w roku 2021 wyniosła 2 393 mln zł, i była znacząco wyższa niż w roku poprzednim ze względu na wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem tych kredytów o wartości 2 305 mln zł.

Wyniki wyszukiwania