Raport finansowy i ESG

Rachunek zysków i strat

Przychody operacyjne Grupy
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek 2 713,1 2 583,1 5,0%
Wynik z tytułu prowizji 830,6 746,1 11,3%
Wynik na działalności podstawowej 3 543,8 3 329,1 6,4%
Pozostałe przychody poza odsetkowe */** 14,4 248,7 -94,2%
Przychody operacyjne ogółem ** 3 558,1 3 577,8 -0,5%
* Bez korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej (39,9 mln zł w 2021r. i -42.9 mln zł in 2020r.), która jest włączona do pozycji „koszt ryzyka”.

Wynik z odsetek w 2021r. osiągnął 2 713 mln zł i wzrósł o 5% r/r wspierany przyspieszeniem dynamiki w ujęciu kwartalnym (767 mln zł w 4kw21,+15% kw/kw) co wzmocniło już wcześniejszy pozytywny kwartalny trend.

Trzy z rzędu podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki pieniężnej w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. (stopa referencyjna wzrosła z 0,1% to 1,75%, tj. o 165 pkt. bazowych) były dodatkowo pomocne dla Grupy w częściowym zneutralizowaniu negatywnego wpływu cięcia stóp procentowych przez RPP w 2020r. (obniżka o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja 2020 r.), po tym jak Grupa zdołała zminimalizować ten wpływ w pierwszych trzech kwartałach raportowanego roku.

Marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w 2021 r. osiągnęła 2,70% i była o 9 punktów bazowych wyższa niż w 2020r. Tak jak w przypadku wyniku z odsetek, widzimy kwartalną poprawę marży od początku roku. Marża odsetkowa za 4kw 2021 r. skoczyła do 2,98%, tzn. o 37 punktów bazowych więcej niż w 3kw21 (2,61%) i 49 pkt. baz. więcej od najniższego poziomu (w 3kw20) po obniżce stóp procentowych przez RPP.

Wynik z tytułu prowizji w 2021 r. wyniósł 831 mln zł, rosnąc o 11% w stosunku do roku finansowego 2020. Głównym źródłem poprawy były rosnące prowizje na transakcjach bankowych (rachunki, kredyty i karty) wspomagane zmianami w zakresie poziomu i struktury opłat i prowizji. Prowizje związane z funduszami inwestycyjnymi także wzrosły w ujęciu rocznym.

Wynik na działalności podstawowej, określony jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął 3 544 mln zł w 2021, wykazując wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe, które obejmują wynik z pozycji wymiany, wyniki na aktywach i zobowiązaniach finansowych (bez marży odsetkowej na instrumentach pochodnych oraz korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej), a także pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, wyniosły 14 mln zł w 2021 r. i spadły znacząco w stosunku do roku poprzedniego. Pozycje obciążające wynik stanowiły przede wszystkim koszty dobrowolnych ugód wynegocjowanych z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych (-356 mln zł), ale także koszty związane z negatywnym dla Banku wyrokiem sądu odnośnie roszczeń jednego klienta korporacyjnego na znaczną kwotę 103 mln zł co bank raportował w 4kw21. Z drugiej strony w 2021 r. pozostałe przychody operacyjne były również wspomagane pewnymi potrąceniami rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych, co wynikało z klauzul gwarancyjnych i ubezpieczeniowych odnoszących się do portfela byłego Euro Banku jak również pozytywną wyceną akcji VISA.

Przychody operacyjne Grupy ogółem osiągnęły 3 558 mln zł w 2021 r. i były nieznacznie niższe (-1%) niż w 2020 r. ze względu na niższy wynik we wspomnianej grupie ‘pozostałych przychodów pozaodsetkowych’.

Koszty operacyjne
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Koszty osobowe (815,3) (856,3) -4,8%
Pozostałe koszty administracyjne* (827) (896,5) -7,8%
z czego składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (118,2) (167,2) -29,3%
Koszty operacyjne ogółem (1642,3) (1752,8) -6,3%
z czego koszty integracji i restrukturyzacji** 0.0 (66,1)
Koszty ogółem bez kosztów BFG (1524,1) (1585,6) -3,9%
Koszty ogółem bez kosztów integracji i restrukturyzacji** (1642,3) (1 685,0) -2,5%
Koszty ogółem bez kosztów integracji, restrukturyzacji i BFG** (1524,1) (1517,8) 0,4%
Koszty/dochody – raportowane 46,2% 49,0% -2,8 pp
Koszty/dochody – skorygowane *** 42,2% 45,80% -3,6 pp
* W tym amortyzacja.
** Dodatkowe koszty administracyjne bezp. związane z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji.
* Bez dochodów jednorazowych i kosztów integracji.

Koszty ogółem wyniosły 1 642 mln zł w 2021 r., co przekłada się na 6% spadek w stosunku do 2020 r. głównie z powodu kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji poniesionych w roku 2020 (66 mln zł w 2020 r., z czego 41.4mln zł wydano na restrukturyzację zatrudnienia) i niższych wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Koszty ogółem bez składek na BFG i kosztów integracji pozostawały na podobnym poziomie jak w poprzednim roku.

Koszty osobowe wyniosły 815 mln zł i zmniejszyły się o 5% r/r. Po włączeniu pracowników z Euro Bank (2,4 tys. w maju 2019 r.) i zwiększeniu zatrudnienia do ponad 8,5 tys. etatów.  Grupa stopniowo zmniejszała liczbę swoich pracowników osiągając poziom 6 942 etatów na koniec grudnia 2021 r., a w skali roku redukcja wyniosła o 550 etatów (-7% r/r). Wyłączając pracowników na długoterminowych zwolnieniach liczba tzw. aktywnych etatów była znacznie niższa, tzn. wynosiła 6 245. Bez alokowanych kosztów wynikających z integracji i restrukturyzacji w 2020, koszty osobowe pozostawały na podobnym poziomie jak w 2020 r.

Zatrudnienie
(etaty)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
Bank Millennium S.A. (z Euro Bankiem) 6 598 7 164 -7,9%
Spółki zależne 345 329 4,8%
Razem Grupa BM 6 942 7 493 -7,3%
Razem Grupa BM (aktywne* etaty) 6 245 6 602 -5,4%
* Liczba aktywnych etatów oznacza liczbę pracowników, którzy nie są na długotrwałych zwolnieniach.

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) osiągnęły 827 mln zł w 2021 r. i zmniejszyły się o 8% r/r przy nieco wyższym poziomie w 4kw21 z powodu wyraźnie wyższych kosztów marketingu i promocji oraz kosztów doradztwa i usług prawnych. Koszty te bez składek BFG i kosztów integracji zwiększyły się o 1% r/r.

Przejęcie Euro Banku spowodowało początkowo bardzo znaczny wzrost liczby placówek, która uległa redukcji zgodnie z polityką optymalizacji sieci oddziałów Banku, przyspieszonej w związku z pandemią. Na koniec grudnia 2019 r. liczba oddziałów ogółem (w tym oddziałów Euro Banku) wyniosła 830 i od tego czasu została zredukowana (przeważnie oddziały własne Banku) do 655 placówek na koniec września 2021 r. (roczna redukcja o 47 placówek).

Wskaźnik koszty/dochody za 2021 r. wyniósł 46.2% i był o 2,8 punktów procent. niższy niż niższy niż poziom w 2020r (49%). Wskaźnik koszty/dochody bez wspomnianych wyżej pozycji nadzwyczajnych osiągnął 42,2% w 2021 i był o 3,6 punktów procent. niższy niż poziom w 2020.

Zysk netto
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 3 558,1 3 577,8 -0,5%
Koszty operacyjne* (1642,3) (1752,8) -6,3%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka** (299) (621,3) -51,9%
z czego odpis na ryzyko związane z COVID-19 0.0 (133,3)
Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (2305,2) (713,6) 223,0%
Podatek bankowy (312,6) (279,1) 12,0%
Zysk przed CIT (1000,9) 210,9
Podatek dochodowy (330,9) (188,1) 75,9%
Zysk netto – raportowany (1331,9) 22,8
Zysk netto (skorygowany***) 1 123,0 768,1 46,2%
* Bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych.
** W tym korekta kredytów wg. wartości godziwej (39,9 mln zł w 2021 r. i -42,9 mln zł in 2020 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (-12,8 mln zł w 2021r. i -13,6 mln zł w 2020 r.).
*** Bez pozycji nadzwyczajnych, tzn. rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych i kosztów prawnych procesów jak również kosztów dobrowolnych ugód z kredytobiorcami oraz z liniowym rozłożeniem składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (BFG); w 2020 dodatkowo: bez kosztów integracji Euro Banku oraz rezerw na zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem.

Łączny koszt ryzyka, który obejmował odpisy netto na utratę wartości, korektę wg wartości godziwej (części portfela kredytowego) i wynik modyfikacji – poniesiony przez Grupę, wyniósł 299 mln zł w 2021 i był o 52% niższy niż w 2020 r. Wyższy bazowy poziom rezerw za 2020 r. wynikał z dodatkowych odpisów na ryzyko związane z oddziaływaniem pandemii Covid-19 w wys. 133 mln zł w 2020r, jak również ze zmian w modelu ryzyka w segmencie detalicznym wynikających z wprowadzenia bardziej konserwatywnej definicji niewykonania zobowiązania (default).

Odpisy na ryzyko dla segmentu detalicznego w 2021 wyniosły 290 mln zł, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i pozostałych wyniosły 9 mln zł. W ujęciu relatywnym, koszt ryzyka (tzn. odpisy netto w stosunku do średnich kredytów brutto) za 2021 r. wyniósł 37 pkt. baz. w porównaniu do 83 pkt. baz. w 2020 r.

W 2021 Bank sprzedał portfel zagrożonych kredytów konsumpcyjnych. Transakcja wygenerowała 57 mln zł dodatniego wyniku (przed podatkiem).

Dodatkowo, w 2021 r. Bank kontynuował tworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Stanowiły one znaczącą pozycję w Rachunku Zysków i Strat, osiągając 2 305 mln zł (2 086 mln zł z wyłączeniem kredytów generowanych przez były Euro Bank, ponieważ te kredyty podlegają klauzulom dot. przejęcia ryzyka i gwarancjom od Societe Generale). Saldo rezerw wzrosło do 3 333 mln zł (3 079 mln zł bez kredytów udzielonych przez Euro Bank), przy czym ta druga wielkość stanowiła równowartość 25,7% pozostałego portfela walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium.

Wynik brutto (przed podatkiem dochodowym) w 2021r był ujemny i wyniósł 1 001 mln zł (strata 407 mln zł w 4kw21). W większości był to skutek wysokich rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, o których mowa powyżej, gdyż zysk przed utworzeniem rezerw wyniósł 1 916 mln zł i wzrósł o 5% r/r. Poza odpisami, znaczny wpływ na wielkość straty miał podatek bankowy, który pomniejszył wynik operacyjny o kwotę 313 mln zł.

W 2021 r. Grupa wykazała stratę netto w wysokości 1 332 mln zł (strata 509 mln zł w 4kw21). Strata netto była znacznie wyższa od straty brutto ze względu na negatywny wpływ podatku dochodowego w kwocie 331 mln zł.  Grupa osiągnęłaby zysk netto po korekcie o ww. pozycje nadzwyczajne (m.in. koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi) w wysokości 1 123 mln zł w 2021r, tj. o 46% więcej niż skorygowany zysk netto za 2020 r. w wysokości 768 mln zł.

Raportowany zwrot z kapitału (ROE) za 2021 r. wyniósł -16,3%, jednakże po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął 13,8% w porównaniu do 8,4% za rok 2019. Raportowany zwrot z aktywów (ROA) wyniósł -1,3%

Zysk netto Grupy w podziale na poszczególne spółki Grupy przedstawia poniższa tabela:

Struktura zysku Grupy
(mln zł)
2021
Bank Millennium (1357,5)
Millennium Bank Hipoteczny (5,2)
Millennium Leasing 26,1
Millennium Dom Maklerski 13,7
Millennium TFI 24,8
Pozostałe spółki podlegające konsolidacji 31,3
Zyski łącznie (1266,8)
Eliminacje w wyniku konsolidacji (65,1)
Skonsolidowany zysk netto Grupy (1331,9)
Custom Size – 11 Custom Size – 11

Rachunek zysków i strat Banku

Zmiany poszczególnych kluczowych pozycji Rachunku zysków i strat Banku za 2021 rok, przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Przychody operacyjne Banku
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Wynik z odsetek 2 614,2 2 490,3 5,0%
Wynik z prowizji 716,1 639,7 11,9%
Wynik na działalności podstawowej 3 330,3 3 130,1 6,4%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe* 70,4 291,4 -75,8%
W tym dywidendy 52,4 39,3 33,2%
Przychody operacyjne ogółem * 3 400,7 3 421,5 -0,6%
* Z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (39,9 mln zł w 2021 r. i -42.9 mln zł in 2020 r.) przeniesionej do kosztu ryzyka.

Wynik z tytułu odsetek Banku za 2021 r. wyniósł 2 614 mln zł i wzrósł o 5% r/r., w podobnej skali jak w przypadku Grupy. Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 12% rok do roku, nieco bardziej niż w przypadku Grupy. Wobec powyższego, wynik na działalności podstawowej wzrósł o 6% r/r osiągając 3 330 mln zł za rok 2021.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe Banku za rok 2021 wyniosły 70 mln zł i silnie spadły o 76% r/r, przede wszystkim z powodu wpływu podobnych nadzwyczajnych pozycji jak w przypadku Grupy, opisanych powyżej (głównie koszty i straty z pozycji walutowej związane z ugodami z kredytobiorcami hipotek walutowych). Jednym z elementów tej pozycji są dywidendy, w większości od spółek zależnych Grupy Kapitałowej (eliminowane w sprawozdaniach na poziomie Grupy). Przychody z dywidend osiągnęły 52 mln zł w roku 2021 r. co oznacza znaczny wzrost o 33% r/r.

W efekcie zmian wyżej prezentowanych pozycji przychody operacyjne Banku ogółem za rok 2021 wyniosły 3 400 mln zł i spadły nieznacznie o 1% r/r.

Zysk netto Banku
(mln zł)
2021 2020 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 3 400,7 3 421,5 -0,6%
Koszty operacyjne* (1 573,7) (1 693,5) -7,1%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka** (257,2) (541,5) -52,5%
Odpis na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi (2 305,2) (7 13,6)
Podatek bankowy (312,6) (279,1) 12,0%
Zysk przed opodatkowaniem (1 047,9) 193,7
Podatek dochodowy (309,5) (175,1) 76,7%
Zysk netto (1 357,5) 18,6
* Bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych.
** W tym korekta kredytów wg. wartości godziwej (39,9 mln zł w 2021 r. i -42.9 mln zł in 2020 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (-12,8 mln zł w 2021 r. i -13,6 mln zł w 2020 r.)

Koszty operacyjne Banku zamknęły się kwotą 1 574 mln zł w 2021 roku i były o 7% niższe w porównaniu z rokiem 2020. Przyczyną spadku kosztów Banku w ciągu roku były identyczne jak w przypadku skonsolidowanych danych dla całej Grupy Kapitałowej. Wskaźnik koszty/dochody za rok 2021 dla Banku wyniósł 46,3%, więc spadł znacząco (o 3,2 pkt. proc.) w porównaniu do 2020 r.

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka Banku wyniosły 257 mln zł w 2021 roku, co oznacza spadek o 52% r/r – w takiej samej skali jak w przypadku Grupy.

Oprócz odpisów na ryzyko kredytowe, Bank stworzył w 2021 r. rezerwę na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi w wysokości 2 305 mln zł co zostało opisane powyżej w części dotyczącej całej Grupy.

Bank wykazał stratę przed opodatkowaniem za 2021 r. w kwocie 1 048 mln zł oraz stratę netto w kwocie 1 357 mln zł.

Zwrot z aktywów Banku (ROA) osiągnął -1,4%

Wyniki wyszukiwania