Raport finansowy i ESG

Pozycje bilansowe i pozabilansowe

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnęły wartość 103 914 mln zł i były wyższe o 7% w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. Strukturę aktywów Grupy oraz zmiany w poszczególnych składowych aktywów przedstawiono w poniższej tabeli:

Aktywa Grupy
(mln zł ) 
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 3 179,7 3,1% 1 460,3 1,5% 117,7%
Kredyty i pożyczki dla banków 770,5 0,7% 625,4 0,6% 23,2%
Kredyty i pożyczki dla klientów 78 603,3 75,6% 73 639,3 75,7% 6,7%
Należności z transakcji reverse repo 268,8 0,3% 66,4 0,1% 305,2%
Dłużne papiery wartościowe 18 220,0 17,5% 18 971,6 19,5% -4,0%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 100,3 0,1% 176,0 0,2% -43,0%
Akcje i inne instrumenty finansowe* 167,3 0,2% 230,6 0,2% -27,4%
Aktywa trwałe materialne i niematerialne** 942,2 0,9% 956,6 1,0% -1,5%
Pozostałe aktywa 1 661,7 1,6% 1 196,6 1,2% 38,9%
Aktywa razem 103 913,9 100,0% 97 322,8 100,0% 6,8%
* W tym inwestycje w podmioty powiązane.
** Z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

Najbardziej widoczne ruchy na aktywach w 2021 r. to wzrost kredytów o blisko 5 mld zł.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 78 603 mln zł na koniec grudnia 2021 r. i wzrosły o 7% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 15% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne netto po odjęciu odpisów obniżyły się wyraźnie w ciągu minionych 12 miesięcy (o 28%) a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku do 11,4% na dzień 30 września 2021 roku z poziomu 17% rok temu.

Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 59 546mln zł na koniec grudnia 2021 r., co oznacza wzrost o 8% r/r (+2% kw/kw). W ramach tej pozycji kredyty hipoteczne w złotych wzrosły dynamicznie o 29% r/r, podczas gdy tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych spowolniło do 4% r/r.

W 4kw 2021 r. Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych osiągnęła 2,8 mld zł (rekordowa wartość kwartalna) a w 2021 r. osiągnęła 9.75 mld zł, co wskazuje na wyjątkowo wysoki roczny wzrost o 46%.

Wartość netto kredytów konsumpcyjnych wyniosła 15 833 mln zł, rosnąc o 4% r/r (-1% kw/kw). Wartość nowo udzielonych kredytów gotówkowych odbiła w 2021, osiągając wartość 5,6 mld zł. Wzrost roczny osiągnął znaczący poziom 21%.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 19 058 mln zł na koniec grudnia 2021 r. i wzrosła o 4% r/r wsparta odbiciem w biznesie leasingowym (+8% r/r), po okresie spowolnienia wywołanego niekorzystnym wpływem pandemii COVID-19 na poziom nowej akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.

Strukturę i dynamikę kredytów dla Klientów Grupy przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki dla klientów
(mln zł)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
Kredyty dla gospodarstw domowych 59 545,8 55 248,4 7,8%
złotowe kredyty hipoteczne 33 915,8 26 273,9 29,1%
walutowe kredyty hipoteczne 9 797,1 13 678,9 -28,4%
w tym kredyty Banku Millennium 9 046,6 12 690,8 -28,7%
w tym kredyty byłego Euro Banku 750,6 988,1 -24,0%
kredyty konsumpcyjne 15 832,8 15 295,6 3,5%
Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego 19 057,5 18 390,9 3,6%
leasing 6 805,5 6 303,5 8,0%
pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw i faktoring 12 252,0 12 087,4 1,4%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów 78 603,3 73 639,3 6,7%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów bez walutowych kredytów hipotecznych 68 806,2 59 960,4 14,8%
Odpisy na utratę wartości 2 440,6 2 489,4 -2,0%
Kredyty i pożyczki dla klientów brutto* 81 043,9 76 128,7 6,5%
* W tym, poza rezerwami na ryzyko kredytowe, także korekta do wartości godziwej portfela kredytów, ujmowanego wg. wartości godziwej oraz modyfikacja. Uwzględnia także początkową korektę MSSF9. W tym przypadku portfel kredytów brutto przedstawia wartość kredytów i pożyczek przed wspomnianymi rezerwami i korektami.

Średni poziom oprocentowania dla portfela kredytowego Banku w roku 2021 wyniósł 3,4%. Stopa ta uwzględnia wynik z odsetek na zabezpieczających transakcjach pochodnych (głównie SWAP-y walutowe i stopy procentowej) dotyczących kredytów udzielanych w walutach, co rekompensuje niższą nominalnie stopę oprocentowania dla tych kredytów.

Wartość dłużnych papierów wartościowych osiągnęła 18 220 mln zł na koniec grudnia 2021 r., co oznacza spadek o 4% r/r. Przeważającą część portfela dłużnych papierów wartościowych (99,6%) stanowiły obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (bank centralny).  Spadek portfela papierów dłużnych był konsekwencją polityki zarządzania aktywami/pasywami oraz marżą odsetkową i był skorelowany ze zmianami w kredytach i depozytach. Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach razem Grupy wyniósł 17,5% na koniec 2021 r., co wskazywało na satysfakcjonującą pozycję płynności Grupy.

Wartość instrumentów pochodnych (przeznaczonych do obrotu i zabezpieczających) wyniosła łącznie 100 mln zł na koniec grudnia 2021 roku, co stanowi spadek o 43% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r. z powodu wyższego kursu CHF/PLN.

Wartość kredytów i pożyczek dla banków (w tym depozytów międzybankowych) osiągnęła poziom 771 mln zł na koniec grudnia 2021 r., co oznacza wzrost o 23% r/r, w wyniku wyższych sald na rachunkach bieżących i wyższych sald depozytów terminowych.

Wartość akcji/udziałów i innych instrumentów finansowych wyniosła 167 mln zł na koniec grudnia 2021 roku i spała o 27% r/r w związku z częściową sprzedażą posiadanych akcji Visa.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy (goodwill) Grupy wyniosły 942 mln zł na koniec grudnia 2021 i spadły nieznacznie o 2% r/r, głównie w wyniku niższej wartości środków rzeczowych.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w 2021r. wyniosły 114,0 mln zł. Nakłady na  infrastrukturę fizyczną Banku (oddziały, bankomaty, ochronę itp.) wyniosły 18,7 mln zł, a na oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną 94,2 mln zł. Pozostała wartość nakładów, tj. 1,1 mln zł, dotyczy spółek zależnych Banku.

Grupa Banku Millennium planuje nakłady inwestycyjne w roku 2022 w kwocie 187,9 mln zł z czego około 63% nakładów zostanie przeznaczonych na inwestycje w zakresie IT (tj. dalszy rozwój i zwiększanie wydajności bankowości internetowej i mobilnej).

Aktywa Banku w ujęciu nieskonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnęły wartość 103 388 mln zł i były o 7% wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku. Strukturę aktywów Banku oraz zmiany w poszczególnych składowych przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Banku
(mln zł) 
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
(%)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 3 179,7 3,1% 1 460,3 1,5% 117,7%
Kredyty i pożyczki dla banków 943,3 0,9% 625,4 0,6% 50,8%
Kredyty i pożyczki dla klientów 78 237,6 75,7% 73 052,4 75,6% 7,1%
Należności z transakcji reverse repo 268,8 0,3% 66,4 0,1% 305,2%
Dłużne papiery wartościowe 18 175,1 17,6% 18 955,7 19,6% -4,1%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 101,0 0,1% 177,2 0,2% -43,0%
Akcje i inne instrumenty finansowe* 375,7 0,4% 438,9 0,5% -14,4%
Aktywa trwałe materialne i niematerialne** 913,8 0,9% 915,0 0,9% -0,1%
Pozostałe aktywa 1 193,0 1,2% 875,4 0,9% 36,3%
Aktywa razem 103 388,1 100,0% 96 566,6 100,0% 7,1%
* W tym inwestycje w jednostki stowarzyszone.
** Z wyjątkiem aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

Kluczową różnicą pomiędzy wielkością aktywów nieskonsolidowanego Banku, a skonsolidowanej Grupy jest wartość kredytów dla klientów. Przede wszystkim odnosi się to do należności od klientów spółki leasingowej w kwocie 6 805 mln zł (chociaż znaczącą część tych należności została nabyta przez Bank) oraz dotyczy eliminacji wzajemnych transakcji pomiędzy Bankiem, a pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Kredyty dla klientów ogółem Banku wyniosły 78 238 mln zł na koniec grudnia 2021 roku, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu rocznym (podobna dynamika jak w przypadku Grupy). Z wyjątkiem należności leasingowych, wartości i roczne zmiany pozostałych kluczowych składowych kredytów Banku są zbliżone lub takie same, jak dla Grupy Kapitałowej.

Wartość dłużnych papierów wartościowych w aktywach Banku osiągnęła wartość 18 175 mln zł na koniec grudnia 2021 r. Zarówno dynamika, jak i struktura tego portfela były bardzo podobne jak w przypadku Grupy (jak opisano powyżej).

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Banku, inaczej niż w przypadku sprawozdań Grupy, uwzględniały wycenę udziałów w spółkach zależnych. Wartość tej pozycji na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 376 mln zł, odnotowując spadek o 14% w ujęciu rocznym.

Środki trwałe i aktywa niematerialne i prawne Banku wyniosły 914 mln zł na koniec grudnia 2021 roku, i znajdowały się na podobnym poziomie jak na koniec poprzedniego roku.

Wartości i roczne zmiany pozostałych prezentowanych w tabeli pozycji aktywów są zbliżone do pozycji uwzględnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy, co zostało już opisane powyżej w niniejszym dokumencie.

Zobowiązania

Strukturę pasywów (zobowiązań i kapitału) Grupy oraz zmiany w poszczególnych składowych pasywów przedstawiono w poniższej tabeli:

Zobowiązania i kapitał Grupy
(mln zł) 
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
(%)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Depozyty od banków 539,4 0,6% 1 057,7 1,2% -49,0%
Depozyty klientów 91 447,5 94,1% 81 510,5 92,4% 12,2%
Zobowiązania z transakcji repo 18,0 0,0% 248,6 0,3% -92,7%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz zabezpieczające instrumenty pochodne 757,6 0,8% 907,4 1,0% -16,5%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 39,6 0,0% 558,6 0,6% -92,9%
Rezerwy 595,5 0,6% 158,7 0,2% 275,4%
Zobowiązania podporządkowane 1 541,1 1,6% 1 540,2 1,7% 0,1%
Pozostałe pasywa* 2 277,9 2,3% 2 250,2 2,6% 1,2%
Zobowiązania razem 97 216,7 100,0% 88 231,8 100,0% 10,2%
Kapitały własne razem 6 697,2 9 091,0 -26,3%
Zobowiązania i kapitał razem 103 913,9 97 322,8 6,8%
* W tym zobowiązania podatkowe.

Na koniec grudnia 2021 r. zobowiązania stanowiły 93,6%, podczas gdy kapitały własne Grupy stanowiły 6,4% pasywów razem (zobowiązań i kapitału).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania razem Grupy wyniosły 97 217 mln zł i były wyższe o 10% w stosunku do ich wartości na dzień 31 grudnia 2020 r. Główną przyczyną zmian wartości zobowiązań był wzrost depozytów o 9 937 mln zł w ciągu raportowanego roku.

Depozyty klientów stanowiły główną pozycję zobowiązań Grupy obejmującą na dzień 31 grudnia 2021 r. 94,1% zobowiązań ogółem. Depozyty klientów stanowią główne źródło finansowania działań Grupy i obejmują głównie fundusze klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
jak również rachunkach depozytów terminowych.

Depozyty ogółem wyniosły 91 448 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r. i wykazały solidny wzrost o 12% r/r (+1% kw/kw). Wartość środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych zwiększyła się o 8.2mld zł od 31 grudnia 2020 r. (czyli o 12%).

Dynamikę depozytów Klientów przedstawia poniższa tabela:

Depozyty klientów
(mln zł)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
Depozyty klientów indywidualnych 66 022,1 61 874,9 6,7%
Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego 25 425,4 19 635,6 29,5%
Depozyty ogółem 91 447,5 81 510,5 12,2%

Depozyty klientów indywidualnych osiągnęły 66 022 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r., przyrastając o 7% r/r i 2% kw/kw. W szybkim tempie nadal rosły rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych (o 11% r/r), podczas gdy lokaty terminowe spadły o 11% r/r. Udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach ogółem osób fizycznych zwiększył się do 85% na koniec grudnia 2021 r. z 81% na koniec 2020r.

Depozyty ogółem przedsiębiorstw i sektora publicznego osiągnęły 25 425 mln zł na koniec września 2021 r., wzrastając o 29% r/r. Ten znaczący wzrost wynikał po części z efektu „niskiej bazy”, jako że depozyty terminowe przedsiębiorstw znacząco spadły w 4kw20, niemniej jednak środki na rachunkach bieżących utrzymywały wysokie tempo wzrostu: +18% r/r wg stanu na grudzień 2021 r.

Średnie oprocentowanie wszystkich depozytów w Banku w roku 2021 wyniosło 0,08%.

Depozyty banków, w tym otrzymane kredyty, na dzień 31 grudnia 2021 r., zamknęły się kwotą 539 mln zł. Wartość tej pozycji zmniejszyła się o 518 mln zł (lub o 49%) w stosunku do salda na 31 grudnia 2020r., głownie w wyniku niższej o 375 mln zł, wartości depozytów terminowych oraz niższej wartości kredytów otrzymanych od instytucji finansowych o 149 mln zł. Kredyty te obejmują środki otrzymane od Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (w EUR, CHF oraz PLN) z pierwotnymi terminami zapadalności do 7 lat, co stanowiło istotną pozycję w ramach długoterminowego i średnioterminowego finansowania hurtowego otrzymanego przez Grupę.

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne uwzględniały przede wszystkim ujemną wycenę instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu lub zabezpieczających oraz zobowiązań z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość tej pozycji wyniosła 758 mln zł odnotowując spadek o 17% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., przede wszystkim w wyniku spadku ujemnej wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających o 124 mln zł w ujęciu rocznym. Przyczyną było wygasanie transakcji CIRS zastępowanych przez FX swap-y, a także, zmiany kursów wymiany walut oraz stóp procentowych na polskim rynku.

Wartość rezerw na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 596 mln zł, co stanowi znaczny wzrost o 437 mln zł lub o 275% r/r. Przyczyną wzrostu było utworzenie nowych rezerw na sporne sprawy prawne, w szczególności roszczenia związane z umowami kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Papiery wartościowe emitowane przez Grupę miały wartość 40 mln zł na dzień 31 grudnia 202 1r. i odnotowały istotny spadek o 519 mln zł (czyli o 93%) w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2020 r. Spadek wynikał z odkupu obligacji oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez Bank o wartości 243 mln zł, odkupu obligacji wyemitowanych przez Euro Bank przejętych przez Bank (250 mln zł) oraz odkupu papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zależny Millennium Leasing o wartości 34 mln zł.

Wartość zobowiązań podporządkowanych wyniosła 1.541 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r. i pozostawała na podobnym poziomie jak na koniec 2020 r. (bardzo nieznaczne różnice wynikające z naliczonych odsetek). Pozycja „zobowiązania podporządkowane” obejmuje obligacje podporządkowane dziesięcioletnie o całkowitej nominalnej wartości 830 mln zł zapadające w styczniu 2029 r. oraz dziesięcioletnie obligacje o całkowitej wartości nominalnej 700 mln zł zapadające w grudniu 2027 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitały własne Grupy wyniosły 6 697 mln zł i odnotowały znaczący spadek o 2 394 mln zł, czyli o 26% r/r. Poza stratą netto poniesioną w 2021 r. głównym czynnikiem spadku kapitałów własnych była ujemna wycena papierów wartościowych w wysokości 793 mln zł i pochodnych instrumentów zabezpieczających w wysokości 271 mln zł od 31 grudnia 2020r.

Informacja o adekwatności kapitałowej została przedstawiona w Rozdziale 7 niniejszego dokumentu oraz w oddzielnym raporcie zatytułowanym “Raport w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2021”, który będzie opublikowany w późniejszym terminie.

Zobowiązania Banku, w ujęciu jednostkowym, na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 96 756 mln zł, i były wyższe o 10% w porównaniu do stanu na koniec 2020r. Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Banku oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Zobowiązania i kapitał Banku
(mln zł) 
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
(%)
Wartość Struktura Wartość Struktura
Depozyty od banków 186,2 0,2% 563,9 0,6% -67,0%
Depozyty klientów 91 672,3 94,7% 81 832,5 93,3% 12,0%
Zobowiązania z transakcji repo 18,0 0,0% 248,6 0,3% -92,7%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz zabezpieczające instrumenty pochodne 758,0 0,8% 907,4 1,0% -16,5%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0% 484,7 0,6% -100,0%
Rezerwy 594,4 0,6% 158,4 0,2% 275,3%
Zobowiązania podporządkowane 1 541,1 1,6% 1 540,2 1,8% 0,1%
Pozostałe pasywa* 1 985,8 2,1% 1 995,4 2,3% -0,5%
Zobowiązania razem 96 755,9 100,0% 87 730,9 100,0% 10,3%
Kapitały własne razem 6 632,2 8 835,7 -24,9%
Zobowiązania i kapitał razem 103 388,1 96 566,6 7,1%

 

* W tym zobowiązania podatkowe.

Kluczową różnicą pomiędzy zobowiązaniami Banku w ujęciu jednostkowym, a zobowiązaniami Grupy jest wartość zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych zrealizowanej przez spółkę leasingową w wysokości 40 mln zł (przedstawioną w sprawozdaniach Grupy).

Wartość depozytów złożonych przez klientów w Banku wyniosła 91 672 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku i była ona wyższa o 225 mln zł niż saldo dla Grupy (głównie w wyniku eliminacji wewnątrz Grupy). Depozyty, podobnie jak w przypadku depozytów Grupy, wzrosły o 12% r/r.

Wartości i roczne zmiany takich pozycji bilansu Banku jak Zobowiązania z tyt. sprzedanych pap. wart. z przyrzeczeniem odkupu, Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS i zabezpieczające instrumenty pochodne, Rezerwy i Zobowiązania podporządkowane, są podobne do ich odpowiedników w skonsolidowanym sprawdzaniu Grupy, które były omawiane powyżej w niniejszej części sprawozdania.

Łącznie kapitał własny Banku, na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 6 632 mln zł i odnotował spadek o 25% w ujęciu rocznym (poziom spadku podobny do zanotowanego dla skonsolidowanych kapitałów Grupy).

Zobowiązania warunkowe

Strukturę zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe Grupy
(mln zł)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
(%)
Razem zobowiązania warunkowe 16 007,9 15 722,7 1,8%
1. Zobowiązania udzielone: 13 882,1 14 177,2 -2,1%
a) finansowe 12 034,7 12 420,9 -3,1%
b) gwarancje 1 847,4 1 756,3 5,2%
2. Zobowiązania otrzymane: 2 125,8 1 545,6 37,5%
a) finansowe 40,0 0,0
b) gwarancje 2 085,8 1 545,6 35,0%

W trakcie tych operacji Grupa realizuje transakcje generujące zobowiązania warunkowe. Główne pozycje zobowiązań warunkowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie dotyczące przedłużenia kredytów (w tym, między innymi, niewykorzystane limity kart kredytowych, niewykorzystane kredyty w rachunkach bieżących, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) gwarancje, w tym głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podjętych przez klientów Grupy wobec stron trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone powodują powstanie ekspozycji Grupy na różne rodzaje ryzyka w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na nieodwołalne zobowiązania warunkowe obarczone ryzykiem, księgowane w pozycji “Rezerwy” po stronie pasywnej bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wyniosła 16 008 mln zł, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę na poziomie 13 882 mln zł. W roku 2021 wartość warunkowych zobowiązań finansowych udzielonych przez Grupę spadły o 2%, głównie zobowiązania finansowe, które zmniejszyły się o 3% ze względu na wyższą wartość zobowiązań związanych z działalnością kredytową, podczas gdy gwarancje wzrosły o 5%.

Więcej informacji na temat zobowiązań warunkowych można znaleźć w treści Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., na stronie Pozycje pozabilansowe. 

Strukturę zobowiązań warunkowych Banku w ujęciu jednostkowym przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe Banku
(mln zł)
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana r/r
(%)
Razem zobowiązania warunkowe 17 365,8 16 589,2 4,7%
1. Zobowiązania udzielone: 15 236,7 15 040,7 1,3%
a) finansowe 12 658,4 12 478,7 1,4%
b) gwarancje 2 578,3 2 562,0 0,6%
2. Zobowiązania otrzymane: 2 129,1 1 548,4 37,5%
a) finansowe 40,0 0,0
b) gwarancje 2 089,1 1 548,4 34,9%

Łączna wartość udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych Banku wyniosła 17 366 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w ujęciu rocznym. Główną różnicą pomiędzy tą wartością, a wartością zobowiązań warunkowych Grupy jest saldo udzielonych gwarancji: na poziomie Banku prezentowane są gwarancje udzielone dla spółek Grupy, które są eliminowane na poziomie Grupy. Kluczową pozycją tych gwarancji były gwarancje spłat kredytów i linia gwarancyjna udzielone spółce Millennium Leasing w łącznej kwocie 714 mln zł. Dodatkowo Bank udzielił gwarancji zewnętrznym podmiotom na zlecenie pozostałych spółek Grupy (18 mln zł). Dynamika pozostałych udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych Banku jest podobna do tej zanotowanej dla Grupy, co opisano powyżej.

Wyniki wyszukiwania