Raport finansowy i ESG

Strategia 2022 – 2024

W strategii na lata 2022 – 2024 („Strategia”) ogłoszonej przez Grupę BM 6 grudnia 2021 r. (szczegóły tutaj: 2022-24 Strategia zarys and 2022-2024 Strategia prezentacja). Grupa BM koncentruje się na odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i akcjonariuszy po pandemii. Nasze aspiracje obejmują osiągnięcie do roku 2024 zysku netto w wysokości 2 miliardów zł (z wyłączeniem kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) oraz ROE przed tymi kosztami w wysokości około 14%. Poprawa wskaźników efektywności oraz wzrostu biznesu ma wynikać z dalszego wzrostu liczby aktywnych klientów (do ponad 3 milionów w 2024 roku), jak również usprawnień efektywnej kosztowo i skalowalnej platformy operacyjnej (współczynnik koszty-do-dochodów poniżej 37% w roku 2024).

AMBICJE STRATEGII 2024 W SKRÓCIE

Rentowny wzrost, podwojenie powtarzalnego zysku Banku Millennium przy jednoczesnym wzroście skali, pogłębiona diagnoza klienta

Nasze ambicje do 2024 r.:
millennium-grafika_5 (1) millennium-grafika_5 (1)

Strategia zakłada solidny wzrost biznesu, prowadząc do rosnącej rentowności, z uwzględnieniem preferencji naszych klientów, zmienionych lub zintensyfikowanych w wyniku pandemii Covid-19. Nowe cele strategiczne w średnim okresie są pogrupowane w trzech filarach rozwoju:

Bank planuje dalszy istotny wzrost liczby aktywnych klientów, do poziomu ponad 3 miliony w 2024 roku. Oznacza to około 100 tysięcy wzrostu netto rocznie, zaś oczekiwany udział rynkowy nowych rachunków osobistych wynosi około 9%. Z uwagi na rosnącą bazę klientów oraz ukierunkowanie cyfrowe Bank dąży do tego, by:

  • 90% aktywnych klientów używało kanałów cyfrowych (83% pod koniec 2021 r.) – wzrost o 500.000 z 2,2 mln w 2021 roku do 2,7 miliona w 2024 r.;
  • 99% wszystkich transakcji w dalszym ciągu miało charakter cyfrowy/zdalny;
  • 80% sprzedaży kilku głównych produktów było w pełni lub częściowo cyfrowych/samoobsługowych;
  • utrzymać wiodącą pozycję w zakresie NPS, oferując klientom poziom obsługi, którego oczekują – wygoda transakcji i prosta sprzedaż; ta ostatnia stanowi większość codziennych interakcji z bankiem, jak również wysoką jakość usług wspomaganych doradztwem w trakcie pozyskiwania klientów i przy złożonych transakcjach (np. sprzedaży kredytów hipotecznych).

Bank planuje w dalszym ciągu „ucyfrawiać” sprzedaż i model biznesowy korzystając ze zmiany preferencji klientów spowodowanych pandemią Covid-19. Planowane jest osiągnięcie tego celu poprzez rozwój możliwości cyfrowych w całym Banku w celu przekroczenia oczekiwań klientów (w zakresie codziennego bankowania, finansów konsumpcyjnych, kredytu hipotecznego, bankowości rodzinnej, bancassurance, inwestycji). Kanał mobilny będzie głównym kanałem sprzedaży „łatwych” produktów i obsługi klienta. Oddziały Banku koncentrować się będą na akwizycji klientów, bardziej złożonych produktach, edukacji i zachęcaniu klientów do korzystania z bankowości cyfrowej. Bank zamierza w większym stopniu personalizować swoje produkty i usługi. W bankowości detalicznej Bank planuje istotnie poprawić doświadczenie klientów: w zakresie kredytów hipotecznych z nowym kompleksowym procesem cyfrowym/hybrydowym, który ma zapewniać niezawodne, ale równocześnie szybsze weryfikacje i decyzje; w zakresie kredytów gotówkowych przewiduje się osiągnięcie korzyści z możliwości oferowanych przez PSD2; w zakresie produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanie nowych, atrakcyjnych cyfrowych narzędzi samoobsługowych oraz usług zdalnych. W zakresie mikroprzedsiębiorstw, Bank planuje opracowanie nowego rozwiązania dla samoobsługowych kredytów dla klientów, jak również nowych usług związanych z rejestracją firm i codziennym bankowaniem. W bankowości przedsiębiorstw, Bank stawia na aktywne wspieranie klientów kładzie nacisk na cel aktywnego wspomagania klientów w ich programach inwestycyjnych, mianowicie przy realizacji ich zielonej transformacji wspomaganej przez programy publiczne.

Bank dąży do istotnego wzrostu powtarzalnej rentowności i efektywności . Wykorzystując oczekiwany wzrost rynku (oczekuje się, że wszystkie segmenty biznesowe wzrosną o ponad 10% rocznie) oraz środowiska wyższych stóp procentowych, Bank dąży do osiągnięcia przychodów ogółem za rok 2024 (suma przychodów z głównych segmentów biznesowych przed korektami konsolidacyjnymi) ok. 50% wyższych niż w roku 2021, przy czym głównym determinantem ma być biznes detaliczny.

W horyzoncie Strategii Bank będzie się odnosił do wyzwań związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Bank dąży do obniżenia swojej ekspozycji na walutowe kredyty hipoteczne do około 7% portfela kredytowego ogółem z około 14,6% w 2021 r. Bank zamierza stawić czoła temu wyzwaniu wspólnie z klientami. Ilustrują to dobrze dobrowolne ugody, których liczba w 2021 roku przewyższyła liczbę nowych spraw sądowych. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Bank aspiruje do utrzymania tempa udanych negocjacji z klientami.

Od lat Bank bierze aktywny udział we wspieraniu środowiska, w tym finansowaniu projektów oszczędności energii. Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych kopalni węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Kilka lat temu Bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W efekcie ekspozycje na wydobycie węgla i węglowodorów w portfelu są w chwili obecnej bliskie zera, natomiast branże bezpośrednio związane z górnictwem są w chwili obecnej marginalne (na koniec 3kw21. ekspozycja Grupy Banku Millennium stanowiła 0,96% portfela korporacyjnego oraz 0,27% całego portfela Grupy). Bank planuje w 2022 r. redukcję własnych emisji CO2e o 50% w porównaniu z poziomem 2020 r.; osiągnięcie neutralności klimatycznej w obszarze emisji własnych (na poziomie 1 i 2) do 2027 r., oraz pełnej neutralności (zakres 3) do roku 2050. Bank będzie aktywnie wspomagać klientów korporacyjnych w podejmowanych przez nich działaniach dekarbonizacyjnych, głównie w rozwijaniu ich planów inwestycyjnych związanych z pakietem funduszy europejskich, zwłaszcza zielonych finansów.

Wyniki wyszukiwania