Raport finansowy i ESG

Perspektywy na 2022 rok

Podczas gdy wyniki za rok 2021 pod pewnymi względami są poniżej naszych aspiracji, jesteśmy przekonani, że inicjatywy już rozpoczęte i pozytywne trendy już zaobserwowane w tym roku będą miały pozytywny wpływ na wyniki operacyjne w przyszłości. W szczególności, dalsze kwartały prawdopodobnie przyniosą kontynuację pozytywnych trendów w zakresie wyniku z odsetek i marży odsetkowej netto (NIM), ponieważ zacznie być odczuwalny pełny wpływ wyższych stóp procentowych. Prawdopodobnie istotnie zrekompensuje to mniej pozytywną dynamikę oczekiwaną w kosztach operacyjnych, gdzie pewne dodatkowe obciążenia mogą, z pewnym prawdopodobieństwem, spowodować inflacyjne presje na koszty oraz, zgodnie z informacjami medialnymi, prawdopodobny istotny wzrost składek na BFG w 2022 roku. Jesteśmy jednak przekonani, że choć na razie trudno jest dokładnie przewidzieć przyszły poziom kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walucie, to wyniki na działalności podstawowej (dane związane z nową sprawozdawczością segmentową są zawarte w dalszych częściach niniejszego raportu oraz Rocznym Skonsolidowanym Raporcie Finansowym Grupy Millennium za rok 2021) powinny się istotnie poprawić, zwiększając nasz potencjał absorbowania kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

Wyniki wyszukiwania