Raport finansowy i ESG

Działalność spółek zależnych

Millennium Goodie

W 2021 roku aplikacja goodie, którą pobrało już ponad 2,7 mln osób, zanotowała dalsze rekordy w zakresie zainteresowania użytkowników zakupami w sieci i programem goodie cashback. Za pośrednictwem  goodie cashback w całym 2021 r. dokonano ponad 4,4 mln transakcji online ze zwrotem części wydatków (+66% r/r) na kwotę ponad 593 mln zł (+90% r/r). Na konta użytkowników goodie cashback naliczono  ponad 12 mln zł (+42% r/r).

Wyjątkowym okresem dla goodie cashback był 4 kw. 2021 r.. Usługa cashback w tym czasie odnotowała ogromne wzrosty w zakresie wartości transakcji i sięgnęła prawie 208 mln zł (+70% r/r). Systematycznie rosła również ilość dokonanych transakcji, która w tym okresie wyniosła blisko 1,3 mln. Przełożyło się to na naliczenie na konta Użytkowników ponad 3,8 mln zł cashback.

Zaznaczyć należy, że powyższe wyniki w zakresie funkcjonalności cashback osiągnięto pomimo faktu wejścia od 1 lipca 2021 r. nowych zasad opodatkowania VAT handlu elektronicznego w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy. Zmiana ta miała znaczący wpływ na transakcyjność na platformach e-commerce oferujących sprzedaż towarów z Chin dostępnych w goodie cashback.

Popularności usługi goodie cashback rośnie również wśród Klientów Banku Millennium – początkowo dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej Banku Millennium, w 4 kw. 2021 r. została udostępniona również w systemie internetowym Millenet. Usługa goodie cashback kilkukrotnie została zaprezentowana w reklamach telewizyjnych Banku Millennium.

Znaczące wyniki w roku 2021 przyniosła również sprzedaż eKart podarunkowych, których ilość wzrosła o 90% r/r.

W czerwcu 2021 r. aplikacja goodie została zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że aplikacja jest dostępna w AppGallery zarówno dla najnowszych smartfonów Huawei, opartych o HMS, jak i starszych modeli z GMS.

Znacznej zmianie uległa część strony www.goodie.pl w zakresie dotyczącym cashback – dzięki temu użytkownicy goodie korzystający z cashback przez stronę internetową mają bardziej przyjazny i przejrzysty interface.

Custom Size – 4 Custom Size – 4

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących firm leasingowych na polskim rynku. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), a także nieruchomości.

Wartość uruchomionych przez Spółkę w 2021 roku umów leasingu wyniosła ogółem 3,88 mld zł, tj. 56,6% więcej w porównaniu do roku 2020. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,74 mld zł, tj. 6,4% powyżej poziomu na koniec roku 2020.

W 2021 roku spółka osiągnęła znaczący wzrost udziału w rynku leasingu, osiągając 5,1% udziału w porównaniu do 4,1% w roku 2020.

Największy wzrost sprzedaży w 2021 roku Millennium Leasing odnotowała w grupie środków transportu, i tak – transport ciężki wzrósł o 84%, a transport lekki o 63,2%.

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie Millennium Leasing promuje działania, wspierające prowadzenie energooszczędnego biznesu. W związku z tym spółka zachęcała klientów do korzystania z ekologicznych rozwiązań w ramach programu finansowania urządzeń fotowoltaicznych MilleSun. Produkt jest realizowany w procedurze uproszczonej, a dodatkowym ułatwieniem w pozyskaniu finansowania jest dla klientów możliwość wyboru autoryzowanego dostawcy Millennium Leasing.

W 2021 roku Spółka rozpoczęła oferowanie klientom możliwości zawarcia umowy leasingu z gwarancją BGK, dzięki której przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach, m.in.: w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i wymaganych zabezpieczeń. Gwarancja BGK może objąć nawet 80% finansowania transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie umowy, wynoszącym 10 lat. Środki objęte gwarancją stanowią pomoc publiczną z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego – instrumentu, wdrożonego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w celu ochrony gospodarki Unii Europejskiej przed skutkami pandemii COVID-19.

W 2021 roku Millennium Leasing kontynuowała wprowadzoną w 2020 roku możliwość podpisywania dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Ponadto spółka aktywnie promowała wśród swoich klientów usługę elektronicznego biura obsługi umów (eBOK). Na koniec 2021 roku już 75% klientów korzystało z faktury elektronicznej.

Spółka aktywnie promowała wśród swoich klientów usługę MilleFlota, która pozwala na wygodne, szybkie i korzystne kosztowo serwisowanie pojazdów do 3,5 t. W ramach programu klienci mogą bezgotówkowo kupować części i usługi serwisowe po atrakcyjnych (i stałych w całej Polsce) cenach, także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów, a ponadto mogą otrzymać specjalny rabat flotowy.

Sprzedaż usług Millennium Leasing jest realizowana przez doradców leasingowych w 78 placówkach w całej Polsce. Ponadto Spółka aktywnie współpracuje z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. Dzięki temu Spółka oferuje przedsiębiorcom pełny zakres usług finansowych, obejmujący zarówno produkty leasingowe, jak i produkty bankowe.

M2236 M2236

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 r. jako podmiot zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Na koniec 2021 roku Towarzystwo zarządzało aktywami klientów o wartości 5,2 mld zł. Liczba Uczestników funduszy Millennium na koniec 2021 r. wyniosła ponad 150 tys.

Podstawowym celem działalności Millennium TFI jest dostarczanie klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi. Zarządzający funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych.

W 2021 roku Towarzystwo zarządzając funduszami odnotowało ponadprzeciętny wzrost wartości aktywów (+14,7%) w stosunku do średniej całego rynku funduszy (+7,5%).

Jednocześnie Towarzystwu udało się sprostać zagrożeniom wynikającym z sytuacji związanej z COVID-19. Fundusze Millennium bez przeszkód realizowały wszystkie transakcje Uczestników, zachowując w całym okresie płynność aktywów. Zachowana została również ciągłość operacyjna Towarzystwa. Przejście na tryb pracy zdalnej odbyło się bez zakłóceń dla realizowanych procesów.

W pierwszym półroczu 2021 roku, fundusze Millennium odnotowały wzrost aktywów na łączną wartość 664 mln zł, co było efektem sprzyjającego środowiska makroekonomicznego i wysokiego apetytu na ryzyko. W drugiej połowie roku nastąpiła kontynuacja wzrostów do września, potem zaś systematyczny spadek wartości zarządzanych aktywów. Na koniec roku aktywa zarządzanych funduszy osiągnęły poziom 5,2 mld zł, wykazując przyrost netto o 671 mln zł.

Większość subfunduszy inwestycyjnych z udziałem akcji przyniosła uczestnikom w roku 2021 dodatnie i konkurencyjne stopy zwrotu sięgające nawet ponad 20% dla najbardziej ryzykownych strategii akcyjnych.   Z drugiej zaś strony – fundusze dłużne zanotowały ujemne lub bliskie zeru stopy zwrotu, co było spowodowane rosnącymi stopami procentowymi i historycznie wysoką inflacją.

Millennium TFI S.A. zarządza obecnie trzema funduszami parasolowymi: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi 6 subfunduszami inwestującymi na rynku Polskim (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 6 wydzielonymi subfunduszami inwestującymi na rynkach globalnych (Millennium SFIO) oraz Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym z 8 wydzielonymi subfunduszami docelowej daty. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2021 roku oferowało więc jednostki uczestnictwa 20 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka.

W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są również różnego typu produkty oszczędnościowe tworzone w oparciu o zarządzane fundusze inwestycyjne. Do najchętniej wybieranych przez klientów produktów zaliczają się  Plan Inwestycyjny Millennium oraz Indywidualne Konto Emerytalne.. Obecnie Millennium TFI zarządza programami IKE dla 34 tys. klientów o łącznej wartości aktywów ok. 400 mln złotych. Na koniec 2021 r. łączna wartość aktywów ulokowanych w różnych produktach oszczędnościowych  wyniosła ponad 1 mld zł.

Działalność maklerska – Millennium DM

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona jest przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2021 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł ok. 3,5 mld zł, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych dało spółce udział w rynku wynoszący 0,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Millennium DM obsługiwał prawie 24,7 tys. rachunków inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla 8 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2021 roku Millennium DM jako podmiot pośredniczący zrealizował skup akcji spółki publicznej oraz pośredniczył w nowej emisji akcji dla spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto jako członek konsorcjum dystrybucyjnego uczestniczył w ofertach publicznych nowych emisjach akcji.

W 2021 roku Millennium DM świadczył także usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze z nich to: usługa doradztwa inwestycyjnego dotycząca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących ubezpieczycieli krajowych, due-diligence funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z grupą kapitałową oraz analizy dotyczące sektorów oraz spółek publicznych i niepublicznych.

Zarządy Banku Millennium i Millennium DM podjęły decyzje o integracji działalności maklerskiej oraz przeniesieniu jej do Banku. W związku z tym, w dniu 10 maja 2021 r. opublikowany został Planu podziału Millennium Domu Maklerskiego. Plan podziału został zbadany przez wyznaczonego przez Sąd biegłego, który wydał opinię bez zastrzeżeń w dniu 9 sierpnia 2021 r. W związku z podjęciem decyzji o integracji usług maklerskich, Bank Millennium S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o rozszerzenie licencji na prowadzenie działalności maklerskiej. Zakończenie postępowania przewidywane jest w 2022 roku.

Millennium Bank Hipoteczny

Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna („MBH”) powołany został aktem założycielskim przez Bank Millennium S.A. w dniu 9 lipca 2020 roku, po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2020 zezwalającej na utworzenie Banku. Celem powołania i misją Banku jest zapewnienie Grupie stabilnego i długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych w postaci listów zastawnych zabezpieczonych na wierzytelnościach hipotecznych (działalność zastrzeżona w Polsce wyłącznie dla banków hipotecznych).

W dniu 20 maja 2021 roku KNF wydała zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez MBH, co faktycznie nastąpiło dnia 14 czerwca 2021 roku. Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej MBH koncentrował się na przeprowadzeniu pierwszego i kolejnych transferów kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium, które staną się podstawą do emisji listów zastawnych zabezpieczonych na tych kredytach. Pierwszy transfer kredytów hipotecznych z Banku Millennium został przeprowadzony dnia 15 października 2021 roku. Przeniesienie pierwszej puli kredytów hipotecznych do bilansu MBH oznacza rozpoczęcie uzyskiwania przychodów odsetkowych od klientów. Rozpoczęto także prace przygotowawcze do drugiego transferu, którego finalizacja jest planowana w drugim kwartale 2022 roku. Równolegle MBH rozpoczął prace nad przygotowaniem pierwszej emisji listów zastawnych. W ramach tego procesu przygotowywany jest prospekt oraz rating pierwszej emisji. Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF oraz otrzymaniu ratingu, MBH dokona pierwszej emisji listów zastawnych.

Działania te MBH przeprowadzał będzie cyklicznie. Kolejne pule kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium będą, zgodnie z zasadami działania banków hipotecznych, podlegać procesowi ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN), by następnie zostać przeniesione do MBH, a po dokonaniu zmiany w hipotekach, zwiększyć kwotę wierzytelności w rejestrze zabezpieczeń listów zastawnych, umożliwiając tym samym kolejne emisje listów. Transferowane do MBH będą jedynie kredyty hipoteczne udzielone w złotych osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. MBH nie będzie samodzielnie udzielać kredytów hipotecznych.

Wyniki wyszukiwania