Raport finansowy i ESG

Bankowość przedsiębiorstw

Bankowość Przedsiębiorstw jest linią biznesową, która profesjonalnie i kompleksowo obsługuje firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego.

Bank kreuje kompleksowe rozwiązania finansowe dopasowane do specyfiki konkretnej działalności klienta wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi skracającymi czas zaangażowania klienta w czynności operacyjne związane ze współpracą z Bankiem. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz najkrótszego czasu reakcji po stronie Banku. Dlatego konsekwentnie automatyzujemy procesy wewnętrzne zawiązane z obsługą klienta. Równocześnie w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe wspieramy naszych klientów w realizacji projektów zmniejszających wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne – finansując projekty związane z energetyką odnawialną, innowacjami zmniejszającymi zapotrzebowanie na energię i zasoby naturalne oraz ze skuteczniejszą gospodarką odpadami.

W 29 centrach korporacyjnych Bank zatrudnia najwyższej klasy profesjonalistów gwarantujących kompleksową obsługę klientów bankowości przedsiębiorstw. Doradców bankowych, którzy są pierwszą linią kontaktu z klientem wspierają specjaliści produktowi: bankowości transakcyjnej, produktów skarbu, produktów finansowania handlu i leasingu. Również specjaliści systemów transakcyjnych oraz konsultanci wspierający klientów w kwestiach operacyjnych są dostępni lokalnie. Współpracujący z klientem zespół uzupełniany jest przez ekspertów finansowania fuzji i przejęć oraz wsparciem stanowiska w zakresie funduszy UE.

Bardzo wysokie zadowolenie klientów z jakości obsługi potwierdzane jest wynikami corocznych wewnętrznych badań satysfakcji wśród klientów bankowości przedsiębiorstw. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w lipcu 2021 roku wskaźnik NPS dla banku wyniósł 49, NPS dla doradcy bankowego 76 punktów, zaś 88% klientów było bardzo zadowolonych z obsługi operacyjnej realizowanej przez konsultantów.

Ze względu na utrzymującą się  sytuację pandemiczną, Bank  w 2021 r.  nadal koncentrował swe działania  na reagowaniu na nowe potrzeby podmiotów gospodarczych związane ze zmienioną sytuacją dotyczącą ich działalności.

Bank Millennium wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizował w 2021 roku 3 programy gwarancyjne dla zabezpieczenia udzielanych firmom kredytów: Program gwarancji de minimis, Program gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz Program gwarancji Biznesmax. Firmy z segmentu MSP oraz większe przedsiębiorstwa mogły z nich skorzystać na specjalnych warunkach a proces wnioskowania odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

Kredyty z gwarancją de minimis są przeznaczone dla przedsiębiorstw z segmentu MSP. Przez cały 2021 rok program funkcjonował na zmienionych zasadach ułatwiających firmom dostęp do kredytu oraz jego spłatę – wydłużeniu uległ okres gwarancji, podwyższono limit kwoty, zrezygnowano z prowizji na rzecz BGK za pierwszy rok obowiązywania gwarancji. Ponadto możliwe stało się zabezpieczenie  gwarancją de minimis również spłaty kredytu w walucie obcej, co dotychczas  było niedostępne. Ten warunek obowiązywać będzie do końca programu BGK.

Kontynuujemy także realizację wprowadzonego w 2020 roku programu gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych tzw. gwarancji płynnościowych. Stanowi on element rządowej tarczy antykryzysowej i jego celem jest wsparcie płynności finansowej dla średnich i dużych podmiotów gospodarczych. W ramach gwarancji płynnościowych dotyczących kredytów utrzymano wysoki poziom ochrony do 80%, wyższą kwotę kredytu objętego gwarancją – do 200 mln zł oraz podwyższoną łączną kwotę gwarancji – do 250 mln zł. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z gwarancji również w przypadku kredytów w walucie obcej.

Przedsiębiorcy mogli skorzystać także z faktoringu odwrotnego zabezpieczonego gwarancją spłaty udzielonego limitu w ramach programu gwarancji płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego – do 250 mln zł, z terminem wymagalności do 24 miesięcy oraz gwarancji do 27 miesięcy, obejmującej do 80% kwoty limitu.

Gwarancje Biznesmax w formule obowiązującej w Banku dotyczą przede wszystkim finansowania firm nastawionych na realizację projektów  przyjaznych środowisku. Na początku 2021 roku program został zmieniony, tak aby  jeszcze pełniej odpowiadał nowym potrzebom firm. Obok dostępnych kredytów inwestycyjnych w PLN możliwe stało się finansowanie również działalności bieżącej firmy, w tym w ramach kredytu w rachunku bieżącym udzielanego na okres 36 miesięcy. Najważniejszym elementem programu jest oprócz  braku  prowizji na rzecz BGK w trakcie całego okresu obowiązywania gwarancji – niezależnie od  okresu ważności gwarancji – również możliwość ubiegania się o częściowy zwrot odsetek zapłaconych z tytułu udzielonego kredytu.

Od stycznia Bank Millennium umożliwił firmom złożenie wniosku o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 poprzez swój serwis bankowości internetowej. Złożenie wniosku było wygodne i intuicyjne. Aby każdy uprawniony przedsiębiorca mógł wygodnie ubiegać się o subwencję Bank udostępnił wniosek zarówno w Millenecie dla Przedsiębiorstw, jak i bankowości internetowej dla klientów indywidualnych, z której korzystają też osoby prowadzące jednoosobową działalność. Cały proces odbywał się w pełni online. Umożliwiono również sprawdzenie w serwisie internetowym Banku statusu wniosku oraz potwierdzenie udzielenia lub odmowy subwencji, przygotowane na podstawie decyzji otrzymanej przez Bank z Polskiego Funduszu Rozwoju.

W drugim kwartale 2021 roku bank wprowadził w bankowości elektronicznej proces umożliwiający przedsiębiorcom rozliczenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy PFR 1.0. Klienci, którzy skorzystali z subwencji otrzymali w bankowości elektronicznej sporządzone przez PFR wstępne kalkulacje kwoty, która podlega umorzeniu oraz kwoty wymaganej do spłaty. Również za pomocą bankowości elektronicznej klienci mieli możliwość potwierdzenia rozliczenia wyliczanego przez PFR lub zawnioskowania o inną kwotę. Ostateczne decyzje PFR są prezentowane w bankowości elektronicznej wraz z harmonogramem spłaty. Bank wdrożył wygodny dla klientów proces automatycznej spłaty według harmonogramu. System bankowości elektronicznej Millenet umożliwia również wcześniejszą spłatę całości lub części subwencji, która nie została umorzona.

W związku z koniecznością złożenia przez przedsiębiorców wniosku, aby uzyskać umorzenie w ramach Tarczy 2.0 udostępniono w Millenecie dla Przedsiębiorstw funkcjonalność umożliwiającą złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

Bank Millennium wspiera klientów poprzez działania edukacyjne i dystrybucję informacji
o ważnych zmianach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Wydajemy comiesięczny biuletyn przedstawiający informacje makroekonomiczne, omawiający zmiany podatkowe oraz opisujący nowe rozwiązania produktowe i systemowe. Organizujemy także webinaria edukacyjne, których przykładem może być zrealizowane w grudniu webinarium szkoleniowe dedykowane dla pracowników działów finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Poświęcone było dobrym praktykom podnoszącym bezpieczeństwo cyfrowych procesów oraz metodom przeciwdziałania próbom wyłudzeń. Eksperci Banku z zakresu bankowości transakcyjnej oraz ryzyka nadużyć w oparciu o przykłady metod, jakimi posługują się przestępcy pokazali jak identyfikować próby wyłudzeń by uniknąć strat finansowych. Pozostałe działania edukacyjne koncentrowały się wokół wspieranych przez Bank dwóch społeczności – dyrektorów finansowych oraz firm rodzinnych. W ramach Klubu CFO eksperci banku występowali podczas spotkań bezpośrednich oraz online dzieląc się wiedzą z zakresu zmian podatkowych, regulacji prawnych z zakresu zrównoważonego rozwoju, wpływu zmian makroekonomicznych na rozwój biznesu, a także umiejętności miękkich niezbędnych na stanowisku dyrektora finansowego. Natomiast spotkania w ramach Forum Firm Rodzinnych były okazją do przedstawienia przez ekspertów Banku naszych doświadczeń w zakresie analityki klientowskiej oraz budowania doświadczeń klientów w kanałach cyfrowych.

Bank Millennium realizuje szkolenia dla pracowników sieci sprzedaży bankowości przedsiębiorstw przedstawiające możliwości pozyskiwania finansowania przedsiębiorstw z publicznych programów, w tym Krajowego Planu Odbudowy, oraz Wieloletnich Ram Finansowych czy tzw. funduszy unijnych. Szkolenia dotyczyły zarówno ogólnych założeń programowych, najnowszej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, jak też konkretnych konkursów ogłaszanych w 2021 roku, umożliwiających pozyskanie dotacji dla inwestycji planowanych wśród Klientów Banku. W szkoleniach poruszane były kwestie innowacyjności, finansowania wdrażania nowych produktów i usług, wsparcia dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Szkolenia te są zarówno informacją dla doradców bankowych o programach, wraz z kryteriami i parametrami finansowania nowych inwestycji, jak i wsparciem dla nich w rozmowach z klientami o inwestycjach, w szczególności w zakresie finansowania innowacji, zielonych inwestycji, cyfryzacji.

Pracownicy bankowości przedsiębiorstw brali także udział w cyklu szkoleń „Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych”, doskonaląc swoje kompetencje w zakresie analizy projektów inwestycyjne swoich klientów.

Pracownikom sprzedaży dostarczamy także cyklicznie wiedzę na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na rynki oraz działalność firm. Realizujemy to w formie comiesięcznych webinarów prowadzonych przez ekspertów Biura Analiz Makroekonomicznych Banku. Informacje te uzupełnianie są analizami branżowymi udostępnianymi w intranecie.

Pracownicy biorą także udział w szkoleniach dotyczących nowych rozwiązań dla klientów bankowości przedsiębiorstw, czego przykładem mogą być webinary poświęcone Tarczy Finansowej 2.0 dotyczące wnioskowania oraz umarzania subwencji w Millenecie dla Przedsiębiorstw, webinar dotyczący modułu wymiany dokumentów w Millenecie, rozwiązań w zakresie terminali płatniczych czy seria szkoleń poświęcona rozwiązaniom, z których klienci mogą korzystać w ramach eBOK Millennium Leasing.

Doradcy oraz analitycy kredytowi obszaru bankowości przedsiębiorstw wzięli udział w webinarze prowadzonym przez kancelarię prawną specjalizującą się w sektorze energii odnawialnej. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu specyfiki transakcji finansowania w sektorze PV z uwzględnieniem otoczenia prawno-regulacyjnego branży.

Pomimo ograniczonego zapotrzebowania rynku na finansowanie, wolumen wszystkich produktów kredytowych – kredyty na finansowanie bieżących potrzeb, kredyty inwestycyjne, leasing, produkty finansowania handlu oraz z udziałem środków unijnych w 2021 wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 3% i osiągnął poziom 19,5 mld zł netto.

Po rekordowym 2020 roku, również w 2021 roku Bank odnotował kolejne, rekordowe wzrosty w obszarze faktoringu. Zrealizowany obrót faktoringowy wyniósł w tym okresie 27,2 mld zł, czyli +17,1%. Pod względem wartości zrealizowanych obrotów Bank znalazł się na 6 miejscu wśród instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z 7,5% udziałem w rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2021 roku osiągnęły najwyższy w historii poziom i wyniosły 3,14 mld zł.

Przedsiębiorcy kolejny rok mogli również skorzystać z faktoringu odwrotnego zabezpieczonego gwarancją spłaty udzielonego limitu w ramach programu gwarancji płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Duże zainteresowanie programem wśród klientów Banku Millennium potwierdza bardzo wysoki, 16% udział Banku w finansowaniu faktoringowym oferowanym przedsiębiorstwom w ramach tego programu w Polsce.

W obszarze finansowania handlu odnotowano 6,3% wzrost przychodów prowizyjnych od gwarancji i akredytyw przy stabilnej wartości portfela czynnych gwarancji i akredytyw, który na koniec roku osiągnął poziom 937 mln zł. Odnotowano wzrost o 83% wartości nowych/podwyższonych limitów oraz nowych jednorazowych gwarancji i akredytyw udzielonych poza limitami.

W 4 kwartale 2021 roku systemy do obsługi gwarancji i akredytyw dostosowano do nowych standardów SWIFT w zakresie zmian komunikatów dot. gwarancji i akredytyw stand-by, co zwiększa  automatyzację procesów obsługi tych produktów.

Na naszej platformie finansowania handlu rośnie zainteresowanie klientów elektronicznymi zleceniami udzielenia gwarancji i otwarcia akredytywy. Na koniec roku już 91% zleceń udzielenia gwarancji bankowej i otwarcia akredytywy dokumentowej w ramach linii było składanych przez klientów drogą elektroniczną. Prawie co trzecia gwarancja miała postać e-gwarancji, tj. elektronicznej formy gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

Klienci Bankowości Przedsiębiorstw mają dostęp do kompleksowej oferty produktów bankowości transakcyjnej dla firm, wspartej wydajnym i ergonomicznym systemem bankowości internetowej, aplikacją mobilną oraz rozwiązaniami opartymi na technologii web service i sieci SWIFT. W zakresie produktów i usług transakcyjnych bank oferuje rozwiązania zarządzania spływem należności, rozliczania płatności, zarządzania płynnością. Efektem wysokiej jakości oferowanych usług i serwisów zdalnych jest konsekwentny wzrost aktywności transakcyjnej Klientów.

Rok 2021 charakteryzował się dalszym solidnym wzrostem o 18% salda środków zgromadzonych na rachunkach bieżących; w tym samym czasie saldo depozytów wzrosło o 38% co łącznie dało wzrost o 24%. Aktywność transakcyjna w zakresie przelewów krajowych była wyższa o 6%, a w zakresie przelewów walutowych utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku 2020. Obserwowaliśmy odbudowę wolumenów wpłat gotówkowych zamkniętych w 4Q były one 14% wyższe niż w analogicznym okresie roku  poprzedniego. Jednocześnie istotnie wzrosło zainteresowanie kartami płatniczymi – liczba kart w 2021 roku wzrosła o 27%.

Wysokie saldo na rachunkach bieżących oraz trzykrotna podwyżka, łącznie o 1,65%, podstawowych stóp procentowych NBP istotnie wpłynęła na poprawę wyniku odsetkowego o 46% (łącznie z depozytami o 42%), jednocześnie istotnie poprawił się o 32% wynik prowizyjny.

Na początku 2021 roku wprowadzono nowy typu rachunku firmowego (rachunku rozliczeniowego) – tzw. rachunek FNDR. Od 1 stycznia 2021 podatnicy CIT (spółki akcyjne, sp. z o.o., sp. komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe) mogą skorzystać z preferencji podatkowej polegającej m.in. na odpisach na „fundusz utworzony na cele inwestycyjne”. Dzięki rachunkowi FNDR klienci otrzymali możliwość skorzystania z ulgi podatkowej i zaliczenia „z góry” kwoty odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

Udostępniono także we współpracy z PayTel ofertę terminali płatniczych POS Banku Millennium na specjalnych warunkach cenowych.

W II kwartale wykorzystując synergię ze spółką Millennium Goodie Sp. z o.o., oferta kart płatniczych została poszerzona o nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie – eKarty podarunkowe goodie. eKarta podarunkowa to rodzaj premii finansowej w formie bezpiecznej wirtualnej karty płatniczej dostępnej w aplikacji goodie, którą można płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych. Obdarowany podczas aktywacji eKarty na swoim telefonie zobaczy animację z dedykowanymi życzeniami, logo lub innym komunikatem i elementami graficznymi dopasowanymi do okazji.

Dla wszystkich kart płatniczych wydawanych dla klientów bankowości przedsiębiorstw uruchomiliśmy możliwość dodania ich do następujących portfeli zewnętrznych: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. Dodanie karty do ulubionego portfela zapewnia wykonywanie płatności bez konieczności pamiętania o karcie w formie plastikowej.

Zgodnie z trendem zwiększania wykorzystania kanałów bankowości elektronicznej odnotowano kolejny rok, w którym zwiększyło się wykorzystanie kanałów bankowości elektronicznej.

W 2021 znacznie rozszerzono funkcje bankowości elektronicznej umożliwiające bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, co jeszcze bardziej zwiększyło zdolność Banku do zdalnej obsługi przedsiębiorstw.

Klienci mogą korzystać z dedykowanego modułu przeznaczonego do wymiany umów zawieranych w formie elektronicznej. Umożliwia on dwustronne przesyłanie dokumentów zarówno przez bank, jak i przez klienta, z możliwością dodawania komentarzy przez każdą ze stron. Zarówno klient, jak i bank mają możliwość zatwierdzania bądź odrzucania przesłanych dokumentów do czasu, kiedy obie strony nie wynegocjują zapisów, odpowiadających każdej ze stron. Moduł pozwala dołączać dokumenty zawierające podpis kwalifikowany, a każda wersja dokumentu wysłana do klienta opatrzona jest pieczęcią elektroniczną banku.

Pod koniec roku funkcja została wzbogaconą o usługę kwalifikowanej walidacji i konserwacji podpisów elektronicznych realizowaną we współpracy z Asseco Data Systems. Usługa kwalifikowanej konserwacji zapewnia w długim okresie prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego e-podpisu lub pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Integracja usług z obiegiem dokumentów w bankowości elektronicznej znacząco podwyższa komfort zawierania umów w wersji elektronicznej, ponieważ eliminuje konieczność korzystania z dodatkowego oprogramowania w celu weryfikacji podpisów.

W czwartym kwartale 2021 roku 57% umów podpisanych zostało z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Bank pracował również nad rozwojem narzędzi wsparcia użytkowników bankowości elektronicznej. Udostępniono klientom bankowości przedsiębiorstw możliwość kontaktu
z konsultantami wsparcia technicznego i merytorycznego bankowości elektronicznej za pośrednictwem czatu.  Przedsiębiorcy mogą uzyskać w ten sposób pomoc online w korzystaniu z serwisu, poruszaniu się po nim, doborze najlepszego rozwiązania i usługi. W trakcie czatu mogą dodatkowo uaktywnić usługę współdzielenia ekranu z konsultantem (ang. co-browsing), co znacznie usprawnia wsparcie klienta.

Poszerzono także funkcjonalność usługi MillenetLink, która jest kanałem bezpośredniej wymiany danych między systemami ERP klientów a bankowością elektroniczną. Usługa oprócz najczęściej używanych przelewów SEPA w EUR obsługuje teraz pozostałe typy dostępnych w Banku przelewów zagranicznych. Dodano też nowe usługi umożliwiające klientom zautomatyzowaną obsługę kart przedpłaconych (np. zasilanie kart, weryfikację salda).

Wspólnie z Millennium Leasing rozwijano również funkcję elektronicznej obsługi produktów leasingowych, z której korzysta już niemal 90% klientów wspólnych (Banku i Millennium Leasing). Moduł elektronicznej obsług leasingu, który zawiera szeroki wachlarz funkcji dodatkowo wzbogacono o zestaw raportów zawierających kompletne dane dotyczące umów leasingowych, rat, faktur i ubezpieczeń produktów klienta zawartych z Millennium Leasing.

Oferta Departamentu Skarbu obejmuje szeroki wachlarz produktów: kasowe transakcje wymiany walutowej, produkty depozytowe, instrumenty zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumenty zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS). Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają eksporterom i importerom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mogą także zabezpieczyć się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości. Proponowane rozwiązania umożliwiają ustalenie stałego kosztu finansowania i wpływu z tytułu odsetek, nie wymagając wprowadzania zmian do już istniejących umów kredytowych lub leasingowych.

Bank umożliwił klientom zawieranie transakcji wymiany walutowej w bankowości elektronicznej (w wersji desktop oraz w aplikacji mobilnej) przez 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu. Usługi dostępne są od poniedziałku od godziny 0:00 do piątku do godziny 23:00 w elektronicznej platformie walutowej Millennium Forex Trader wbudowanej w serwis internetowy Millenet dla Przedsiębiorstw.

Aplikacja pozwala na monitorowanie bieżących poziomów kursów walut jednocześnie dla 16 par walutowych i umożliwia zawieranie transakcji walutowych na wszystkich parach walut dostępnych w tabeli kursów Banku Millennium, w tym dla juana chińskiego. Zapewnia łatwy i szybki dostęp do historii transakcji wraz z możliwością eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. Platforma posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o technologię HTML5. W grudniu 2021 rozszerzyliśmy funkcjonalność platformy walutowej Millennium Forex Trader o zlecenia warunkowe, które zostały udostępnione klientom na początku stycznia 2022 roku.

W 2021 roku zanotowano istotny wzrost o 26% obrotów walutowych klientów bankowości przedsiębiorstw również na platformie FX.

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Bank jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (kdpw_stream), Rejestr Papierów Wartościowych NBP (RPW), Euroclear Bank SA/NV (Bruksela) oraz Clearstream Banking Luxembourg (Luksemburg).

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowanie, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi oraz zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych i infrastrukturalnych.

Pod względem ilości obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających nam swoje aktywa, Bank zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych klientów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 32,7 mld zł. Jednocześnie na koniec 2021 roku Bank prowadził 13.148 rachunków papierów wartościowych i rachunków depozytowych oraz pełnił funkcję Depozytariusza dla 22 Funduszy Inwestycyjnych.

W zakresie finansowania pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ubiegłym roku kontynuowana była współpraca i zarządzanie umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmowały:

  • umowę zawartą z EBOiR w sierpniu 2018 roku, której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 300 mln zł, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolGEFF (Polish Green Energy Financing for Leasing). Pożyczkobiorcą w ramach tej umowy jest Millennium Leasing, w oparciu o gwarancję udzieloną przez Bank Millennium. Środki pozyskane w ramach pożyczki są wykorzystywane przez ML do finansowania umów leasingowych związanych z zakupem sprzętu i urządzeń przyczyniających się do transformacji polskiej gospodarki w kierunku tzw. „green economy”, w szczególności w obszarze efektywności wykorzystania energii i zasobów, energii odnawialnej, gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w sierpniu 2023 roku, zaś jej czynne saldo na koniec 2021 roku wynosiło 200 mln zł.;
  • umowę zawartą z EBOiR w listopadzie 2017 roku (przez były Euro Bank), której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 40 mln zł (z opcją rozszerzenia do 100 mln zł), udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolREFF (Polish Residential Energy Financing Facility). Środki z pożyczki udostępnione zostały klientom detalicznym Banku, z przeznaczeniem na realizację zakupów związanych z wymianą lub podwyższeniem standardu wybranego wyposażenia lub instalacji, mającego na celu zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej lub cieplnej) i/lub wody w posiadanych przez nich nieruchomościach mieszkalnych. Spłata ostatniej raty pożyczki nastąpi w listopadzie 2022 roku;
  • umowę pożyczki zawartą w grudniu 2016 roku z EBI, w kwocie 100 mln EUR, w ramach której pożyczkobiorcą jest Millennium Leasing, przeznaczoną na wsparcie działań w obszarze finansowania umów leasingowych zawieranych z firmami sektora MŚP. Pożyczka została uruchomiona w czterech transzach w okresie pomiędzy czerwcem i grudniem 2018. Saldo pożyczki na koniec 2021 roku wynosiło 33,3 mln EUR.

Bank kontynuował również przedsięwzięcia związane z trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zarządzanie portfelem umów z bankami krajowymi i zagranicznymi (w tym umów typu ISDA i GMRA), których kształt wymaga regularnego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego oraz standardów rynkowych. Znacząca część aktywności związana była również z finalizacją Brexit’u, z szeroko rozumianymi kwestiami compliance (w tym rosnącymi wyzwaniami w obszarze KYC/AML oraz sankcji), a także z kontynuacją prac związanych z planowaną emisją instrumentów dłużnych spełniających kryteria MREL.

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących, między innymi, obsługę płatności i rozliczeń, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia, w znacznej mierze przyczynił się trwający od ponad trzydziestu lat proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty i relacje z wybranymi renomowanymi bankami-korespondentami oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.

Równolegle do finansowania średnioterminowego pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ostatnich kilku latach Bank przeprowadził z sukcesem emisje długu senioralnego denominowanego w złotych, w formie obligacji uplasowanych wśród inwestorów instytucjonalnych na rynku krajowym (w 2014 roku o wartości nominalnej 500 mln zł, w 2015 roku 300 mln zł oraz w 2017 roku 300 mln zł), a także długu podporządkowanego (700 mln zł w grudniu 2017 roku oraz 830 mln zł w styczniu 2019 roku).

Wyniki wyszukiwania